[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

[327v]číslo strany rukopisuproč na svú chot, Kateřinu, nevzezříš? K tomu jie syn odpovědě řka: Matko milá, ještěť Kateřina má chot nenie. Ale až se pokřtí, tehda má milá chot bude. Tu řeč svatá Kateřina uslyševši, z toho viděnie se radostně vybravši, jedva svítanie dočekavši, opět s svými lidmi na les jela. A to vše, jakžto se jest jie zjevilo, tomu otci svatému pověděvši, tu inhed od něho svatý křest přijala a v křesťanské vieře se potvrdila. A odtad domóv přijevši, opět takež jako i dřieve před tiem obrázkem večer nábožně klečieci, se modléc opět usnula. A inhed se jie ukáže matka božie, překrásné děťátko na ruce držiec. V tu hodinu, když svatá Kateřina ještě přistúpiti nesmějíc, na to překrásné dietě žádostivě hlédajíc stáše, to svaté dietě ulyzna se, pozva k sobě svaté Kateřiny a řka: Přistup ke mně, má milá choti Kateřino, přijmi tento prsten ote mne na potvrzenie tvého spasenie. A toho se nic nelekaj, máš pro tu svatú vieru, kterúžtos přijala, mnoho strastí trpěti a za to nebeské odplaty korunu přijieti. To svatá Kateřina uslyševši, z toho viděnie se probravši, na své ruce[hm]ruce] ruczy ten teprv daný drahý prsten nalezla. Kterýžto prsten v tom klášteře pod horú Sinai, tu kdežto jejie svaté tělo hřbí, do dnešnieho dne pútníkóm pokazují.

Potom těch časóv když Maxencius ciesař nenávistně proti křesťanóm se pozdvihl, všech chudých i bohatých do Allexandrie, aby se pohanským modlám modlili, pozvati kázal. A kteříž by se modliti nechtěli, aby je inhed zahubili. V tu dobu svatá Kateřina osmnádcte let vstáři jsúci, uslyševši, ano před modlami rozličně pohani ryčie a rozličný dobytek řije a někteří stojiec, na čest modlám zpievají, poslavši svého posla zvěděti kázala, co by se tam dálo a proč by tu

X
hmruce] ruczy
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 11 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).