[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka
<<<<<71r71v72r72v73r73v74r74v75r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

najprvé pleš nositi počeli. O tom se takto píše, že když svatý Petr sprva v tom městě Antiochie slovo božie kázáše, v té neznámosti na potupenie křesťanské vieře jedni zlí lidé svatého Petra jemše, hlavu jemu proholili. A potom svatá cierkev jest ustavila, aby všickni kněžie, jakož jest svatému Petru hlava byla proholena na potupenie, takež oni pleš nosili na svého duostojenstvie povýšenie. Amen.

Svatého Matěje apoštola božieho

Svatý Matěj apoštol apoštolským volením zvolen jest na apoštolstvie. Neb když se jest Jidáš oběsil, chtiec světí apoštolé počet apoštolský nahraditi, svatého Matěje volili. Ale aby bylo všeckno od počátka věděno, píše se v jedněch starých kněhách, že byl jeden člověk v Jeruzalémě, jemužto jméno bylo Ruben a jeho ženě bylo jmě Ciborea. Když jedné noci spolu ležiece spášta, jměla sen Ciborea převelmi hrozný, jehožto se velmi užasla, ze sna se vztrhši, poče vzdychajíc, ten sen svému muži praviti a řkúc: Zdáše mi se ve sně, bych syna urodila velmi nepokojného a zlostného, jenž by byl příčina zahlazenie všeho našeho lidu i našeho pranároda. K niežto muž její Ruben vece: Nestatečnú řeč, ješto neslušie rozprávěti, mluvíš. K němužto ona vece: Věz to, hospodáři, jest liť to tak, žeť sem této noci počala, nebylo jest toto sprostného snu viděnie, ale pravé zjevenie.

Po těch časiech když Ciborea dietě snosivši urodila, užasli se u velikém strachu otec i mátě a inhed počešta mysliti, co byšta z toho dietěte učinila. S jedné strany jima ohavno bieše

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).