[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka
<<<<<68r68v69r69v70r70v71r71v72r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

hodinu ruce umýváše, kázal tu vodu jeden biskup schovati, kterúžto vodú jeden slepý, jakž brzo oči promyl, tak inhed prozřel. Potom mnoho jiných svatých divóv svatý Amandus čině, skončal a bohu se dostal. To se dálo po božiem narození šest set dvadceti let. Amen.

Svatého Valentina

Svatý Valentin, sluha boží, byl kněz, jehožto když jeden čas Klaudius ciesař před se pozvav, jal se jemu dobrotivú řečí raditi, aby mysl ku pohanským modlám přiložil. Jemužto svatý Valentin vece: By, ciesaři, boží milost znal, ty by této řeči nemluvil, ale modlil by se pravému bohu nebeskému, v něhožto uvěříš li, tvá duše bude spasena, obecné dobré bude rozmnoženo i přispořeno a povýšíť tebe bóh, tak že nade všemi svými nepřátely svítězíš. To ciesař uslyšav, obrátiv se k svým lidem, vece: Slyšíte li toto vy, moji Římené, kterak tento člověk múdře a právě mluví? Tu řeč od ciesaře starosta římský, ciesařóv úředník, uslyšav, k ciesařovi vece: [Již vizi,]text doplněný editorem[59]Již vizi] doplněno podle KNM III D 44 že si i ty s pravé viery sstúpil. I kterým činem toho ostati moci budeme, ješto smy od své mladosti věřiec drželi. Tiem slovem ten starosta srdce ciesařovo proměnil. Proněžto kázal inhed svatého Valentina v stráži jednomu mocnému starostovi dáti. V jehožto dóm jda, svatý Valentin tuto modlitbu učinil: Všemohúcí hospodine Jezukriste, jenž si všeho světa světlost pravá, rač tento duom osvěcovati, aby tvé svaté jméno poznali. V tu hodinu starosta vece: Divné mi jest do tebe, Valentine, že svého boha světlostí nazýváš. Jest li to tak, mám jednu dceru slepú. Navrátí li jie

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).