[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

Jakubu poslal, aby jeho přehádaje, že jeho kázanie falešné jest, lidem ukázal. A když jeho tu svatý Jakub spravedlivú řečí přemohl a před ním divóv mnoho ukázal, odtad se Filetus k svému mistru čarodějníku vrátil a řka: Svatého Jakuba kázanie jest pravé a divy rozličné boží mocí činí a já chci jeho učedlník býti a též tobě, Hermogenes, radím. V tu dobu Hermogenes rozhněvav se, s svými čáry tak učinil, že Filetus tu letěl a nikame se hnúti nemohl. Tiem se Hermogenes svelíčieše a řka: Uzřím to dobře, pomóže liť tobě tvój Jakub. A když Filetus po poslu to svatému Jakubu vzkázal, svatý Jakub pásnici, jížto svój pot utieráše, jemu poslal a řka: Rcete mu, ať vezma tuto rúcho i povie slovo Davida proroka: Hospodin vzvodí letělé a rozprošťuje v okovách spaté. A jakž se té rúše Filetus dotekl, tak se inhed zdravě rozprostřev vzchopil a čáróm Hermogenis se posmav, k svatému se Jakubu vrátil.

Proněžto se Hermogenes velmi rozhněvav, poslal diábly, jim přikázav, aby Jakuba i s Filetem sviežíce k němu přivedli, a řka: Tak se chci nad ním pomstiti, že mi se viec ižádný z nich nebude posmievati. Tehda diábli k svatému Jakubu přišedše, počechu nad ním u povětří výti a řkúce: Svatý Jakube apoštole, smiluj se nad námi, neb prvé než sme tvú svatú mocí zaženi, až již před [tebú]text doplněný editorem[127]tebú] doplněno podle KNM III D 44 hořímy. K nimžto svatý Jakub vece: Poč ste ke mně přišli? Diáblové odpověděchu: Hermogenes nás poslal, abychom tě i s Filetem k němu přivedli, ale inhed jakž sme k tobě přišli, tak anjel boží plamennými řetězy nás svázal, proněžto velikú muku trpíme. Jimžto

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 3 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).