[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<10<5r5v6r6v7r7v8r8v9r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

nie. Gn8,18 Tehdy vyšel jest Noe i synové jeho, žena jeho i ženy synóv jeho s ním, Gn8,19 ale i všecka zvieřata, hovada i zemiplazové, ješto se plazie na zemi. Gn8,20 I udělal jest Noe oltář hospodinu a vzem ze všech hovad i ptákóv čistých, obětoval jest spálené oběti na oltáři. Gn8,21 A povoněv hospodin vóně chutné i vece k němu: Nikoli viece nebudu zlořečiti země pro lidi, neb smyslové i myšlenie člověčieho srdce ke zlému hotovi jsú od mladosti jích. Protož nebudu viece bíti všeliké duše živé, jakož sem učinil, Gn8,22 po všecky dni země setie i žni, studenost i vedro, léto i zima, noc i deň neodpočinú.

IX

Gn9,1 A požehnal jest Noe a synóm jeho a řekl jest k ním: Rosťte a rozmnožte se a naplňte zemi Gn9,2 a hróza váše a strach buď na všecka zvieřata zemská i na všecky ptáky nebeské se všemi věcmi, kteréž se hýbí na zemi. Všecky ryby mořské v ruce váši dány jsú Gn9,3 a všecko, což se hýbe a živo jest, bude vám v pokrm, jakožto zelé zelené, dal sem vám všecky Gn9,4 kromě abyšte masa se krví nejedli, Gn9,5 Neb krve duší vaších požádám z ruky všech hovad. I z ruky člověčie, z ruky mužovy i bratra jeho požádám duše člověčie. Gn9,6 Ktožkolivěk vylé člověčí krev, prolita bude krev jeho, k óbrazu jistě božiemu učiněn jest člověk. Gn9,7 Ale vy rosťte a rozmnožte se a vejděte na zemi a naplňte jí! Gn9,8 Tyto věci také řekl bóh k Noe a k synóm jeho s ním: Gn9,9 Aj, já ustavím slib mój s vámi a s semenem vaším po vás Gn9,10 i ke všeliké duši živé, kteráž jest s vámi. Tak v ptáciech jako v hovadech a v dobytciech zemských i všechněm, ješto vyšli sú z korábu, i všelikým šelmám zemským Gn9,11 ustavím slib mój s vámi. A nikoli viece nebude zabito všeliké tělo vodami povodně aniž bude potom povodeň rozptyluje zemi. Gn9,12 I řekl jest bóh: Totoť jest znamenie slibu, kteréž dávám mezi mnú a vámi a k každé duši živé, kteráž jest s vámi v národech věčných. Gn9,13 Duhu mú postavím v óblaciech a bude znamenie slibu mezi mnú a mezi zemí. Gn9,14 A když obvleku oblaky nebe, ukáže se duha má v óblaciech Gn9,15 i rozpomenu se na slib mój s vámi a všelikú duší živú, ješto tělo živí. A nebudú viece vody povodně k shlazení všelikého těla. Gn9,16 A bude duha má v óblaciech a uzřím jí i rozpomenu se na slib věčný, kterýžto slib jest mezi bohem a mezi všelikú duší živú všelikého těla, kteréž jest na zemi. Gn9,17 I řekl jest bóh k Noe: Toť bude znamenie slibu, kterýž ustavil sem mezi mnú a všelikým tělem na zemi. Gn9,18 Protož byli sú synové Noe, kteříž vyšli sú z korábu: Sem, Cham a Jafet. Ale Cham, tenť jest otec Kanaan. Gn9,19 Třie títo jsú synové Noe a od těch rozsato jest všeliké pokolenie lidské na vší zemi. Gn9,20 I poče Noe, muž oráč, dělati zemi a štiepil jest vinnici Gn9,21 a pije víno opil se jest a obnažil v staně svém. Gn9,22 To když uzře Cham, otec Kanaan, hanbu otce svého býti obnaženu, zvěstoval jest dvěma bratroma svýma [vně]text doplněný editorem. Gn9,23 Tehdy Sem a Jafet plášť vložichu na ramena svá a jdúce opačiti přikryli sú hanbu otce svého, a tváři jích odvráceny biechu a otcova lóna neviděchu. Gn9,24 A procítiv Noe z vína když jest zvěděl, které věci učinil bieše jemu syn jeho menší, Gn9,25 vece: Prokletý Kanaan, slúha slúh bude bratří svých. Gn9,26 A řekl jest: Požehnaný pán bóh Semóv, buď Kanaan slúha jeho. Gn9,27 Rozšiř, bože, Jafeta a přebývaj v stánciech Semových a buď Kanaan slúha jeho. Gn9,28 I byl jest živ Noe po potopě tři sta a padesát let. Gn9,29 A naplnili sú se všickni dnové jeho devět set a padesát let i umřel jest.

Desátá

Gn10,1 Tatoť jsú pokolenie synóv Noe: Sem, Cham a Jafet, i narodili sú se jím synové po potopě. Gn10,2 Synové Jafet: Gomer a Magog a Madal, Jaban a Tubal a Mosoch a Tiras. Gn10,3 Pak synové Gomer: Ascenez a Rifat a Togorma. Gn10,4 A synové Jaban: Elisa a Tarsis, Cetim a Dodanim. Gn10,5 Od těch rozdělily se krajiny lidské u vlastech svých jeden každý podlé jazyka a čeledi v národech svých. Gn10,6 Ale synové Cham Chus a Mesraim a Futh a Kanaan. Gn10,7 Synové Chus: Saba a Eiula a Sabata a Regma a Sabataka. Synové Regma: Saba a Dadain. Gn10,8 Pak Chus zplodil Memrod, ten počal jest býti mocný na zemi Gn10,9 a bieše silný lovec před hospodinem. Od toho vyšlo jest příslovie: Jako Nemrot silný lovec před hospodinem. Gn10,10 A byl jest počátek královstvie jeho Babylon a Arach a Archad a Chalanne v zemi Sennar. Gn10,11 Z země té vyšel jest Assur a vzdělal jest Niniven i ulice města a Chale, Gn10,12 Resen také mezi Niniven a

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).