[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<10<1234567>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[3]číslo strany rukopisuSlyšal sem modlitvu tvú. Vzezřěl sem na slzy tvé. Přidávajiť prodlenie života tvého patnádcte[e]patnádcte] padnadte[6]z původního zápisu zbylo „pad“ zbytek slova vyradován, jiná, soudobá ruka dopsala „nadte“ let. O tom také svatý Matěj evanjelista ve Čtení píše, ež jeden malomocný, vida, jemuž nikte spomoci nemóže ot jeho trudné nemoci, přišed k Ježíšovi[f]Ježíšovi] gieziſſowy i řekl: Hospodine, chceš li, móžeš mé nemoci očistiti. Tehda jemu hospodin inhed otpověděl: Chci, buď číst, a inhed byl číst[7]slova a … číst zapsána jinou, soudobou rukou in margine. To bylo snadno spasitelovi učiniti. O němžto prorok David u proročství pověděl a řka: Poslal slovo své i uzdravil je. A tak podlé toh’ rozuma, ktož má nemoc, z niežto nikte pomoci nemóž, chceš li zdráv býti, má sě k buohu obrátiti, jenžto vždy muož uzdraviti. To vše proto řečeno, neb jakž praví svatý Augustin: Všeliký člověk skrzě svú vuoli muož v hřiech upásti, ale bez božie pomoci vší svú mocí hřiecha zbýti nemuož. A když jest to tak, tehda všeliký hřiešník, jenžto v svých hřiešiech trudně nemocen leží, má v tento svatý čas, v advent, nebeského lékařě nábožně čakati a řka s svatým Davidem prorokem: Uzdrav mě, milý hospodine! A inhed uzdraven budu.

Třetie k nám jde jako[8]na tomto místě korektorská značka, k níž se vztahuje zápis jinou, soudobou rukou in margine: jistý spomocitel[9]podtrženo, Hankova excerpce jistý k nebezpečným hřiešníkóm. Proněžto tento svatý čas advent všeliký hřiešný člověk má nebeského spasitele čakati, chce li v svých nebezpečných časiech syna buožieho pomoc jmieti. Neb jest to všeho světa obyčěj, ež každý v svém nebezpečenství k tomu útočiště jmá, do jehožto[g]jehožto] giehozto pomoci úfá. O tom mámy podobné v Starém zákoně psáno, ež ona královna Hester, vidúci sě u velikém nebezpečenství, utekla sě k hospodinu, neb úfajície srdce k buohu jmějieše. Chcemy li dobřě[10]zapsáno jinou, soudobou rukou in margine znamenati, uzřímy, jež velmi v nebezpečném světě bydlímy a vlášče nám[11]zapsáno jinou, soudobou rukou in margine svatý Pavel apoštol vyčítá několiko

X
epatnádcte] padnadte
fJežíšovi] gieziſſowy
gjehožto] giehozto
6z původního zápisu zbylo „pad“ zbytek slova vyradován, jiná, soudobá ruka dopsala „nadte“
7slova a … číst zapsána jinou, soudobou rukou in margine
8na tomto místě korektorská značka, k níž se vztahuje zápis jinou, soudobou rukou in margine: jistý
9podtrženo, Hankova excerpce
10zapsáno jinou, soudobou rukou in margine
11zapsáno jinou, soudobou rukou in margine
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).