[Bible drážďanská, Matoušovo evangelium]

Saská státní knihovna – Státní a univerzitní knihovna v Drážďanech (Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden) (Drážďany, Německo), sign. O e 85, 541r–558r. Editoři Voleková, Kateřina, Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

[Generovaný obsah]

Odpověděsta jemu: „Ovšem, hospodine.“ Mt9,29 Tehdy dotče jich očí a řka: „Podlé vašie viery staň sě váma.“ Mt9,30 I otevřěchu sě jich oči. A zapřieti jima Ježíš řka: „Vizta, aby toho ižádný nevěděl.“ Mt9,31 Ale ona odšedše, ohlásista jej po všiej zemi.

Mt9,32 Potom když jsta pryč otešla, tehdy přivedú přědeň němého člověka, jmajíce běsa. Mt9,33 A když vyhna z něho běsa, je sě mluviti němý. I vzdivichu sě zástupi řkúce: „Nikda sě jest nezjěvila taká věc v Izraheli.“ Mt9,34 Ale duchovníci pověděchu: „Kniežěte diábelského jmenem vypuzuje běsy.“

Mt9,35 I točieše sě Ježíš po všěch městech i vesniciech, učě v jich škuolách i kážě zvěstovánie královstvie nebeského a uzdravujě všěcky neduhy i nemoci všěcky. Mt9,36 Pak uzřěv zástupy, slitoval sě jest nad nimi, že biechu zstali a ležiechu jako ovcě nejmajíce pastýřě. Mt9,37 Tehdy vecě svým učedlníkuom: „Jistě jest žen mnohá, ale dělníkuov málo. Mt9,38 Protož proste pána žennieho, ať vyšle dělníky na svú žen.“

[X.]text doplněný editorem

Mt10,1 A přivolav dvanádste svých učedlníkóv, da jim moc nad duchy nečistými, aby jě vypúzěli a uzdravovali všeliký neduh i všelikú nemoc. Mt10,2 Těch dvanádste apoštolóv tato jsú jmena: První Šimon, jenž slóve Petr, a Ondřěj, bratr jeho, Mt10,3 Jakub Zebedeóv a Jan, jeho bratr, Filip a Bartoloměj, Tomáš a Matěj celný a Jakub Alpheóv a Thateus Mt10,4 a Šimon Kananejský a Jidáš Škariotský, jenž jest jeho zradil.

Mt10,5 Těch dvanádste jest Ježíš rozeslal, přikázav jim a řka: „Cěstú pohanskú nechoďte a u města samalitánská nevcházějte, Mt10,6 ale jděte k uovciem, ješto jsú zhynuly, domu izrahelského. Mt10,7 A šedše kažte řkúce, že sě jest přiblížilo královstvie nebeské. Mt10,8 Nemocné uzdravujte, mrtvé křěste, trudovaté očiščijte, běsy vypuzujte; darmo jste vzěli, darmo dávajte. Mt10,9 Neroďte jmieti zlata ani střiebra ani peněz u vašich uzlíciech Mt10,10 ani tobolky na cěstě ani dvú sukní ani obuvi ani holi, neb jest duostojen dělník pokrma svého. Mt10,11 A v kteréž kuoli město nebo vesnici vejdete, otěžte, kto by byl v ňem duostojný, a tu u něho ostaňte, poňaž pryč nepuojdete. Mt10,12 A jdúce v duom, pozdravujte jeho řkúce: Buď mír tomuto domu. Mt10,13 A jistě bude li ten duom duostojný, příde váš mír veň. Pakli nebude duostojný, váš mír k vám sě navrátí. Mt10,14 A ktož kuoli vás nepřijme ani uslyší vašě řěči, vyjdúce ven z toho města, otřěstež prach s svých nóh. Mt10,15 Věrně vám pravi, povlovnějie bude zemi sodomitskéj i gomořskéj den súdný nežli tomu městu.“

Mt10,16 „Toť, já vás rozsielám jako ovcě mezi vlky. Protož buďte múdří jako hadi a sprostní jako holubi. Mt10,17 A varujte sě od lidí, neboť vás zradie v svých radách a v svých škuolách budú vy bičovati. Mt10,18 A přěd vladařě i krále budete vuozeni pro mě jim na svědečstvie i pohanóm. Mt10,19 A když vás zradie, neroďte mysliti, kterak byšte nebo co mluvili, neboť bude vám dáno v túž hodinu, co budete mluviti. Mt10,20 Nebo vy nejste, jížto mluvíte, ale duch vašeho otcě, jenž mluví u vás. Mt10,21 Neboť zradí bratr bratra na smrt a otec syna a povstanú synové proti otci i mateři i zahubie jě smrtí. Mt10,22 A budete

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).