Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[333r]číslo strany rukopisu

Sběrači almužen k stavení kostelóv, kteréž druzí kostelníky nazývají, buďte ustaveni bez výmluvy starší z lidu, a ti almužny věrných lidí nenakládajte bez rady zprávcí kostelních.

O svatokrádežiech

Každý svatokrádce, jenž by v kostele krádež učinil, muku kola podstúpí. Ustanovujem, aby žádný kupec, kramář neb krčmář ani žid ani kto jiných kostelních věcí v základě ani k schování nepřijímal, leč pod hodným svědectvím. Pakli kto proti tomu učiní, takovúto pokutú buď tresktán: bude li ta věc dražšie než za hřivnu, hřivnu zaplatí, pakli méně desieti hřiven, tyť zaplatí, nebo ruky zbaven buď, pakli dražšie desieti hřiven, bude hrdla zbaven, buď z desieti pak hřiven, třetina dostane se kostelu, třetina rychtáři a třetina přísežným.

O dětech do zákona vešlých

Ač syn neb dcera nětčie vešli by do zákona a oblekl by se, t. v nábožné rúcho, jenž slove prosessio,cizojazyčný text po smrti svých rodičóv z statku jich nic jmieti nebude, než jako jiný chudý pána Krista.

O prodání lidí

Ktož by koli uvedl komu syna neb dceru aneb přietele ku prodaji neb jiným obyčejem, muku (!) t. buď zbit na kolo.

Počínají se artikulové z práv

Královská milost neb náměstek jeho nemóž z práva zbaviti přísežných súzení pří

Otázáno bylo od měšťan z Hory Kutny, muož li králova milost neb náměstek jeho rychtáře městského a přísežné zbaviti moci súzenie o vraždách

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).