Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

pa[335r]číslo strany rukopisuní jedniem zavržením řečník provedl jest. K tomu jest Mikuláš odpověděl řka, že řečené sbožie vedlé prorozenie otce jeho s jednoho na druhého dietěte doma přebývajície dědicky jest poručil, a že tiem vládl jest až posavad i podnes vládne, odvolávaje potvrzenie slov svých na poručníky, a že bratr jeho nic jim neporučil. Též se táh na seznánie poručníkóv, na něž se mátě jeho také svolila, žádal jest též k své straně nálezu, móž li osoby a sbožie svého, kterýmž vládne, lépe skrze poručníky obrániti, nežli by od koho mohl přemožen býti. Poručníci jsúc zavoláni, takto jsú vyznali: že řečený Seidlín Hertvikóv takový kšaft před ním učinil, aby paní, dokudž vdovské stolice nezmění, vším jeho statkem vládla. Pakli by jé které dietě následovati nechtělo, aby jemu z statku nic nedala, dokudž nezmění života svého. A umře li které dietě, aby na jiné spadl, a že dceru svú, ženu Křišťanovu, ze všeho statku svého jest oddělil a že jé jednoho puol lánu měl by zapsati. Pakli žena jeho vdovskú stolici změnila by, tehda z statku řečeného 20 kopami gr. má oddělena býti, a to vyznánie stalo se od prvních poručníkóv Kunatle Slafera a Seidlína Rychnovského. Poručníci pak Henzlovi, na něž jsú se obě straně svolile, byli jsú předřečení Kunatl a Rychnovský, a pravili sú, že jsú nebyli poručníci, nebo ani prošeni ani povoláni k řečenému Henzlinovi na smrtedlné posteli ležieciemu, ale z příhody jsú přišli a ty věci slyšali, ač jest to sstálé a mocné. A ta vyznánie před konšely a ubrmany, kteréž obě straně biechu zvolily, v ranném mluvení byla zjevena, kterúž jsú za některý čas na sobě drželi pro svornosti učiněné, a nemohše jich smluviti, řečené ubrmanstvie konšeluom

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).