Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[312v]číslo strany rukopisu

Svědečstvie přísežných muož býti popraveno k napomanutí strany, kteréž vyznávají

Ortelem jest nalezeno, že ačkoli přísežný před soud na svědečstvie vedený, k napomanutí strany, kteréž má svědčiti, jestliže snad od nie o některých věcech, jichžto bieše zapomanul, zjevně jemu ku paměti přivedla by seznánie prvnějšie, kteréž učinil, přivětšuje neb umenšuje napravila by, skrze to straně žádná škoda nevzcházie.

Svědectvie přísežných jest mocné neb možné do jiných měst a kde nic

Svědectvie přísežných z končin miesta toho soudu, kdež jsú přísežní, neztahuje se, avšak přísežní jednoho města do jiného města o zápisiech, krádežiech, lúpežiech a o soudiech a o výnosiech pří před jich soudem zjednaných a o věcech těm podobných listy svými svědečstvie mohú vydávati.

O počtu přísežných při svědčení

Nalezeno jest, jestliže člověk zavieže se dovésti některú při svědectvím přísežných, žádného počtu jistého nevyslovie, poněvadž v při kterakkoli veliké svědečstvie jednoho přísežného, když od jiných přísežných nezamietá se, jest mocné a sstálé, takový člověk túž při jedniem přísežným dostatečně muož dovésti. Pakli by při svém duovodu jistý počet jmenoval, jako ač by řekl, že třmi, šesti neb osmi přísežnými své pře chce dolíčiti, dlužen jest svú při dovésti tolika přísežnými a ne méně, poněvadž se k tomu dobrovolně zavázal.

O svědectví přísežných, že viec má váženo býti, nežli nepřísežných svědkóv

Opět nalezeno jest zde, že člověk života, cti a sbožie svého lépe muož brániti svědečstvím

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).