Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

ne[310v]číslo strany rukopisumohl přijíti. Opět v příčině vytazování, kteréž druhdy přísežní činie, aby pravdu o některé věci zvěděli, častokrát bez přítomnosti obžalovaného v jich rozmlúvaních svědkové bývají vyslýcháni. Opět kdež žalobce nemuož žalovati pro přísahu, jako v příkladě přisáhli jest zase nežádati lichev křesťanu daných. Opět kdež se dokazuje obecní užitek a obecnie dobré, a nebo ač by svědkové byli staří a mocní, protož obecnie svědkové, za něžto z některé hodné příčiny bojí se, před sepřením pře bývají přijímáni, a to proto, aby pravda nebyla zatajena, a aby hojnost duovodu z rozličných příhod nebyla umenšena skrze přijímanie a vyslyšenie, však předřečených svědkóv straně potom časem svým stojíci to ke škodě nemá býti, poněvadž by snad měla slušné neb hodné výmluvy k úmyslu proti nie vedenému.

Svědkové přisáhnú, že nejsú najatí k svědomí, ač toho strana žádá

Svědkové neznámí a některak podezřelí k žádosti strany krom té přísahy, kterúž učinili k duovodu svého svědectvie, zvláště přisáhnú, že ani z prosby, ani z nájmu neb úplatku, ani pro vlastní nenávist, ani pro přiezen, ani pro užitek neb prospěch, kterýž jsú měli neb mají, anebo měli by jmieti, nejsú najatí neb zvedení.

K svědkóm k soudu přijíti nemohú

[311r]číslo strany rukopisu

Jestliže by svědkové byli nemocni nebo staří nebo mdlí a nebo jinú hodnú překážku měli by, že k soudu přijíti nemohú k vyslyšení, jejich svědečstvie mají býti vyslaní přísežní hodní a rozšafní, jenž jejich svědečstvie k soudu mají vznésti.

O zavržení svědkóv pro prohřešenie

Svědkové před próvodem, jenž nejsú z prohřešenie přemoženi, ani jsú se seznali, jestliže ty časy, když vystaveni budú k svědčení, byli by dostatečně z prohřešenie přemoženi, ještě od svědectvie se odmietají.

Ktož svědky v které při zamietá, také nemóž v též při svědkuov vésti

Ktož před soudem slavně svědkóm odpierá, zbráněn bývá od vedenie svědkóv v též při, leč by co nového zašlo, jenž by zvláštnieho duovodu potřebovalo.

Svědkové nemají odehnáni býti pro lest odporné strany

Jestliže by strana chtějíc umenšiti hojnosti duovodu súpeři svému, pudila by některé ku přísaze, aby svědečstvie rady a pomoci jemu nečinil, bez odporu přísahy takové budú li od súpeře vedeni, jich svědečstvie má slyšáno býti.

Obžalovaný z prohřešenie nemóž svědkem býti, dokudž se neočistí

Jest li kto obžalován z kterého zaviněnie, hned obtieženo jest jeho domněnie, protož nemuož býti veden k svědectví v tom prohřešení, leč se prve dokáže býti nevinného, nebo svědkové mají

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).