Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[242r]číslo strany rukopisu

O zápovědi věcí umrlého člověka

Na dlužníka mrtvého věřitel nemuož žalovati, poněvadž jest již ušel práva soudného neb ortelovánie soudce časného, ale na vladaře sbožie téhož mrtvého muož žalovati plným právem.

O přípovědi krádeže

Opět všecky věci z krádeže narčené a nalezené mají býti navráceny tomu, ktož je nařieká, a ostatek, o čem by domněnie bylo, že by krádež byl, rychtář polovici a přísežní druhú polovici vezmú.

Kapituly o útoku neb o kvaltu na duom a o výboji

Ktožkoli na duom druhého voděním, samostřiely, lučišti neb jinými kterýmikoli věcmi bojovnými všetečně směl útok učiniti, by pak i žádného v něm nezranil, jako pro vraždu buď tresktán. A hospodář toho domu má takového výbojníka přemoci dvěma svědky, súsedoma svýma s obú stranú domu, aneb jedním samým přísežným, a tak přemožený a od hospodáře v domu rukú mocnú živý neb mrtvý jsa lapen nebo jat má sťat býti. Pakli by takový výboj nebo kvalt čině z domu ušel a potom před soudem nevinna chtěl se učiniti, s muži hodnými sám třetí na kříži se očistí. Pakli by ten, jemuž se útok stal, prostě bez svědkuov žalobu naň učinil, [242v]číslo strany rukopisusám se očistí, aniž má hospodář domu o žalobě a předeřečeném kvaltu na duom, neb jest veliká a těžká vina, snadný a hotový býti, nébrž svědomie dostatečné opatrně má sobě zjednati, nebo jestliže se podvolil duovodu a potom své žaloby svědky nebude moci dovésti, rychtáři dva funty a městu jeden dá za pokutu, a to rozumie se o většiem útoku na duom, kdežto netoliko řeč, ale i rány jsú se staly; ale pro menší útok neb kvalt, kdež toliko slova jsú vypuštěna, t. že by jemu toliko slova hanlivá mluvil, jestliže žalobník ve při padne, zaplatí toliko rychtáři 72 malých.

O útoku na duom mezi přáteli

Ač by žena bojieci se bitie muže svého utekla do domu otce svého, a muž, aby ji zase do svého vlastnieho příbytku uvedl, do domu švagra svého všel by, a maje zápověd od jednoho z podruhuov domu toho, aby ženy bez přítomnosti otce, jehož tu nebieše, nevyvodil, ranil jej čtyřmi ranami, i otázka jest, nemá li řečenému otci té ženy soud vydán býti na zetě o útoku na duom. A odpověd jest, že nemá, nebo poněvadž muž řečené ženy do domu švagra svého ne zlým úmyslem, ani z hněvu a v prchlivosti, ani s oružím, ani na koho mečem neb jinú braní tepa, ale toliko, aby svú vlastní ženu odtud vzal bieše, kterýžto skutek byl jest slušný, nemá jmien býti za toho, jenž by kvalt činil, aniž svekru svému z kvaltu neb z útoku, ale toliko podruhovi z ran má prostě odpoviedati.

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).