Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[244r]číslo strany rukopisuzvláště z téhož skutku muož žalovati. A tato žaloba slove žaloba opětující, i. actus iterabilis,cizojazyčný text nebo každý muož jej opětovati. Avšak jestliže by takový skutek přidán byl jistému množství, jakožto snad radě přísežných, na takové muož jednú žalobú žalováno býti.

K třetiemu pak řečeno jest bylo, že když žalobník učiní duovod dostatečný vedlé zpuosobu práva, obžalovaní mají první soud zapsáni býti, a budú li zapsáni od obú rychtářóv, nenie div, nebo dvoje prohřešenie dvojí pomstu má podstúpiti, nebo příslovie obecnie die: k dvojiemu prohřešení neb zavinění nenie dostatečná jedna pomsta. Ad facius duplex non sufficit ulcio simplex.cizojazyčný text

O útoku na duom, když jeden druhému do domu uteče

Jestliže dva na ulici aneb jinde bojovati by počali a jeden běže za druhým do domu otevřeného a honě jej ranil by jej tam neb zabil, proto nemá býti súzen z kvaltu neb z útoku. Opět ten nenie výbojník domu neb nečiní útoku na duom, ktož by do krčmy vejda, by pak i zavřena byla a k jeho prosbě byla by otevřena, a učinil li by svádu, zabil by neb ochromil někoho. Znamenaj, že u velikých a těžkých proviněních, jenž slovú heimsuchungcizojazyčný text, t. kteříž zavierají v sobě řeči i skutky, súsedé mají skřičeni býti skrze toho, jemuž se kvalt děje. A z takového účinku dřieve 14ti dní má žalováno býti tak, jakož jest zapsáno o tom v starých práviech, totiž v ciesařských práviech.

O svědciech z kvaltu na duom

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).