Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[227v]číslo strany rukopisuzbraňoval, překážel neb kterakžkoli sobě osoboval a připisoval by, by pak neviem jak dlúhý čas tiem vládl, však tiem nemuož se brániti, poněvadž vždy zlú dóvěrú tú věcí cizí vládl by, nebo nedóvěrný neb zlé dóvěry vladař netoliko od osoby obecnie, ale od zvláštnie, jemuž by to známo bylo, muož obžalován býti.

O témž jelikož k lozunkóm

Znamenáno má býti, že z lozunkóv, desátkóv, poddymnie a kterýchžkoli městských poplatkóv skrze vyšie pána nebo zprávce lidu obecnieho ku placení uložených nemuož se žádný vladařstvím, i. prestpcione,cizojazyčný text jakžkoli dávním obrániti. Znamenaj také, že toliko při dědictvích a ne v jiných přech vládnutí má miesto.

O odevzdání a zaplacení dědictvie

Usúzeno jest Čáslavským, že dědičstvie prodané prvé má býti penězi zaplaceno od kupujícieho, nežli odevzdánie dědičstvie od prodávajícieho.

O odevzdání a narčení dědictvie

Opět usúzeno jest týmž: chce li člověk druhému před soudem některé dědičstvie odevzdati a jiný to dědičstvie nařkne, nemá býti odevzdánie dopuštěno, leč prvé v témž aneb aspoň v druhém hned potomniem soudu to narčenie bylo zpraveno neb vyváženo, nebo tiem se ukracuje a srovnává věc soudná.

O narčení dědictvie

Žádájí li dědicové, mají prodlenie jmieti od rychtáře a od přísežných od prvnieho do druhého,

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).