Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[226v]číslo strany rukopisu

O početí vladařstvie dědictvie

Vládnutí ode dne postúpenie a vzdánie dědičstvie před soudem učiněného počátek béře a ne ode dne prodaje neb kúpenie, a z toho muož ortelováno býti, přihodila li by se příhoda o děti bratrovy, ač by otec jich vládna řádně vládl by neb zapsal, když kšaft svój, ač jest který učinil dostatečně, dovedený stane jako v takovéto příhodě: Třem bratróm poručeno jest sbožie po jich otci pozuostalé na rovný diel. Starší bratr uvázav se v sbožie, prostředniemu bratru svému jejich puol dielu vydal jest. Tehda najmenší do dalekých vlastí odšel jest. Když se po osmi letech navrátil bieše, bratra staršieho, kterýž ženy a dětí pozuostaviv bez kšaftu, sešlého nalez, žádal jest od bratra prostřednieho dielu svého, jenž odpověděl, že by hotov byl s ním rozděliti se tiem, což mějieše, a když nápodobně téhož požádáše od ženy bratra svého staršieho, odpověděla jemu, že by nic jeho nejměla kromě statku jie s dětmi po muži odumřeného, tiem vládnúci žádáše k své straně výnosu nalezeného, poněvadž i muž její i ona s dětmi svými mnoho let bez narčenie to jsú držali, muož li to na nich kto vysúditi. Odpověděno jest, že prosba takové ženy s dětmi nemá dopuštěna býti, ale najmladšiemu bratru má jemu jeho třetí čest od obojí strany vydána býti, a tak vdova toliko na třetině najstaršieho bratra i s dětmi svými vládla jest, a bratru najmladšiemu takové vládnutie dielu jeho, nenie li jiné překážky, žádné škody jest neučinila.

O osvědčování k dědictví

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).