Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

dluž[229v]číslo strany rukopisuníku prodlenie, však druhý neb třetí jej s dědičstvie sžena, muož je prodati neb jiným obyčejem zpeněžiti, z takových však peněz prvnější věřitel před potomnějšími svój dluh má táhnúti.

O zmocnění neb dojití dědictvie

Dědičstvie neb panstvie člověk dochodí neb dosahá od předkóv spojenými osobami, druhdy z kšaftu a někdy od úmrtí bez kšaftu, ale od osoby cizé, t. jenž nenie rodem spojena, nebývá dosaženo, leč svobodným dosažením, t. kšaftu.

O vládnutí a zmocnění dědictvie

Jestliže kto vládne neb v moci má dědičstvie neb jinú kterú věc netoliko skrze vlastní osobu, ale také ač by kto jeho jménem vladařem té věci byl, ačkoli také ten jeho právu nebyl by poddán, jakož jest rataj nebo oráč neb podruh, avšak skrze ně, jimž jest to kto poručil k ostřiehaní aneb kterýmž jest puojčil, on zdá se vladařem býti, a také toliko do roka to vládnutie bývá drženo, a ačkoli ten ani jiný jménem jeho nenie té věci v držení, avšak nezpustí li se jest vládnutie neb zmocněnie v roce, ale zase jest navrácen, ten drží vladařstvie. Ale ten zle vládne, ktož mocí neb tajně vladařstvie podtrhl jest neb dosáhl, a také ten, jenž prosil jest někoho, aby je pustil v vládnutie některé věci, a potom naň jde žaloba pro obdržení věci k vladení svěřené.

O dědičném nápadu

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).