Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[222v]číslo strany rukopisutaké příbuzní mateřini právo obdržie. Opět ktožkoli v příbuznosti jedniem stupněm neb kolenem jest blizší buďto s strany otce neb mateře, ten statek od předkóv pozuostavený spravedlivě obdržie. A což die se s strany mateře, rozumie se toliko o věcech mateřiných, jakož se o tom svrchu píše, že k tomu toliko vlastní blíženci právo mají, i. uterini.cizojazyčný text Opět dokudž jsú živi příbuzní v řádu vstupujícím a sstupujícím rovně, dotud dědičstvie nespadá na pobočnie, bratřie však umrlého s jeho rodiči rovně k dielu bývají dopuštěni.

[223r]číslo strany rukopisu[7]prázdný list[223v]číslo strany rukopisu[8]prázdný list

[224r]číslo strany rukopisu

Kapitola prvnie o obdržení dědictvie a nároku

Ač ten, ktož vládne dědictvím, držal by je rok a den a svobodně bez narčenie jím vládl by, narčenie od kohožkoli potom učiněné daremnie jest a marné. Ale dřieve svrchupsaného času, jenž v sobě zavierá přípis, t. drženie bez roku, jenž v městské při jest roční a denní, dlužen jest prodavač kupujíciemu dědičstvie odevzdané od všelijakých nárokóv vypraviti. Opět narčenie činící jestliže po zprávě učiněné rok a den ustavičně přestal by, aniž by toho nároku soudem konal, pro zapsánie učiněné zbaven bude práva svého.

O odevzdání dědictvie

Odevzdánie slove od skutku rychtářova, protož na svědectvie odevzdánie vedlé obyčeje soudu právo jeho má býti zaplaceno. Opět dědictvie od prodavače v ruku rychtářovu najprv má dáno býti, a ten je potom dále kupujíciemu odevzdaj. Opět ktož dědictvie a zvláště za městskú zdí ležície před soudem odevzdává druhému, žádá li, má jemu uručiti, aby dokudž jemu miestně a dědičně zapsáno nebude, od nárokóv práva aby jemu je zpravil, ale nenie potřebie, aby od mocné ruky neb od násilé toho jemu bránil a hájil.

Odevzdá li opilec v noci dědictvie

Opilec ač v noční čas před některými přísežnými dědictvie svého druhému odevzdal by, takové odevzdánie jakožto nepevné z práva nemá před se jíti, proto také, že skutkové

X
7prázdný list
8prázdný list
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).