Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[197r]číslo strany rukopisuměl by stavěn býti, avšak od plotu s obú stranú mazaného muož býti dopuštěno, kdež jsú úzká měštiště, aby sráč zdáli na tři nohy kopán byl, ale ode zdi na tři nohy tlusté jestliže prevét zdí se z tlúšti na puol druhé cihly, toho nemá v úzkých měštištiech zhajováno býti.

O témž

Ačkoli člověk na svém měštišti od mezi súseda zdáli na 4 nohy sráč mohl by kopati, avšak má li dvuor široký, má jej stavěti, kdež by jemu byl příhodný, a súsedu nenie škodný, nebo súsedé mají o škodách vespolek pokudž mohú se varovati a odměnným heroltováním se snášeti, protož když súsed na dvoře při stěně súseda svého, kdežto k stolu svému miesto hodnějšie jmějieše, sráč chtěl postaviti, usúzeno jest bylo, že by právem od toho měl zbráněn býti a aby v jiném miestě v své ohradě, jenž dobře jmieti móžéše, týž sráč sobě postavil.

O staveních jelikožto navýš, na hluboko a opravení stěn

Když jeden měštěnín z své pinvice pod zemí dieru neb loch pod cestu ulice obecnie kamenem podlaženú k vystuzení pitie letnieho času kopati chtieše, oprostřed řečené pivnice komňatu cihlami vyklenutú v hlubokosti znamenité k výstraze nebezpečenstvie ohňóv počal stavěti, to soused jeho znamenav obeslal jeho před súd pravě, že [197v]číslo strany rukopisuskrze takové stavenie duom jeho, pod jehožto krumfešt kopáše, mohl by padnúti, pro něžto prosil jest, aby právem ten stavějící byl připuzen, aby od počaté věci přestal. Ale ten, ktož stavěl, proti tomu prosil, aby zachován byl v témž právě, kteréhož všeliký člověk na svém dědictví užívá bez škody súsedské navýš a vhluboko stavě, což se jemu líbí. Tehda přísežní opatřivše stavenie súsedské nalezli jsú, že by stavenie dělané stěnám súsedovým neškodilo, nebo ten, ktož stavie v slušné dalekosti, krumfešt svuoj od stěn súsedových kopá, protož ortelováno jest k jeho straně. A z toho muož vzato býti, že člověk na svém zboží zhóru navýš a dolóv vezpod pod zemi má odpuštění stavěti také studnu, prevét i jiné věci k svému užitku potřebné. Avšak při staveních, kteráž jsú k jistým užitkóm připravena, a bývají prostřed trhu neb prostřed města neb jinde na obecniem kruntu, jakož jsú masní krámové, chlebnice krámové a jiná stavenie k těm podobná, má toliko ta hlubokost a výše zachována býti, kterakáž jest zachovávána od staradávna.

Stěnu prostřed stavenie neb dvo

ruov obapolní súsed opravovati bude. Pakli by jeden požádal a druhý by odepřel opraviti, tehda ktož stěnu opraví, sám jie bude užívati, a druhý leč novú stěnu postaví k svému užitku, nemá práva užívati

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).