Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

ozná[145v]číslo strany rukopisumena. A toto právo móž k mnohým jiným věcem přidáno býti, leč by zvláště mělo se jeho býti varováno.

Opět pomoc odolánie nenie vydáno k obraně nešlechetností, ale ku pomoci nevinnosti, protož každému má dopuštěno býti odolánie pro nehodné a neslušné obtieženie, a zvláště ač takové obtieženie bylo by ke škodě právu odolávajícieho.

O povaze odolávajícieho po odsúzení

Nenie slušné, aby ten, ktož se odolává, stál na miestě ani aby nohú s miesta nehnul, jakož někteří chtie. Nébrž ač chce, má jemu rozmyšlenie dáno býti, chtěl li by či nechtěl odolati. {rozmyšlení odvolávajícímu má dáno býti}marginální přípisek mladší rukou

Kterými slovy má býti odolánie

Takto má předloženo býti odolánie k vyššiemu právu: Pane rychtáři, ortel proti mně od přísežných vynesený zamietám, štrafuji, hotov jsa aneb zavazuje se, že přinesen mi bude lepší od toho miesta, odkudž má z práva býti. A to má rozuměno býti o orteli napsaném.

Pakli jest výnos z práva psaného, takto má řieci: Pane rychtáři, ortel neb nález, kterýž přísežní z práva psaného proti mně jsú vynesli, s odpuštěním jich poctivosti naději se, že jest pošel ze zlého rozumu práva psaného, a protož odolávámť se, od něho žádaje, aby hned bez meškánie vznesen byl k vyslyšení kniežeciemu, od něhožto vydáno jest to psanie, poněvadž tomu příslušie rozum práva dávati, ktož je skládá. Opět v tom odolání neb v té míře nic nemá býti v té při obnoveno ani přimiešeno.

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).