Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[144v]číslo strany rukopisustrana druhá řečníka nebyla zbavena. Opět zjevnému zločinci, ač by žádal ustavičně, řečník má odepřien býti. {ženy od řečňování mají býti odehnány}marginální přípisek mladší rukou Opět ženy, ač by byly rozumné a výmluvné, však nemají k řečování dopuštěny býti. {zlopověstní také}marginální přípisek mladší rukou Zlopověstní také a přestupníci práva od úřadu řečovánie mají býti odlúčeni, aby dobří zlým tovařistvem nebyli poškvrněni. Také řečníci nemají bezděčně nuceni býti proti svým příbuzným až do pátého pokolenie řečovati, ani proti kmotróm, ani proti dědicóm, nébrž ani proti těm, jimžto skrze prodaj neb kúpenie manstvie jsú učinili, ani proti svým přirozeným pánuom, nebo přirozenému rozumu jest odporno, aby se ty osoby vespolek kterými nelibostmi popúzely.

Znamenaj, ač by řečník neb žalobník žalobu veda řekl: „Pane rychtáři, tak mi velikú ránu dal aneb tak mě těžce ranil, že sem od živnosti skrze to přišel k smrti“, obžalovaný bude zproštěn a nenie dlužen otpoviedati. Opět ač by potom týž žalobce z jiných ran rozličnie osobě nařekl slušným obyčejem, ne jako dřieve, mrtvého se pravě, a oni jako dřieve otázku jsú učinili, mají li žalobě mrtvého otpoviedati? Súzeno jest k straně žalobníka, poněvadž prvniemu poblúzení odolav v jiných žalobách, ne mrtvého, ale živého se býti vyznává obžalovaný anebo obžalovaní, mají k jeho žalobám odpoviedati. Při tom má znamenáno býti, že ač se svrchu píše, že žalobník a obžalovaný sami skrze se pře dovodiece a před soud předkládajíce, nemají mieti odvolánie řeči a opra[145r]číslo strany rukopisuvenie

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).