Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

přísež[150v]číslo strany rukopisuníci jazykuov mají zbaveni býti, ač by jich patnádcti funty nemohli vyplatiti, od kteréžto pokuty obstavený jest vyňat, ač by při otporu v svědectví padl.

O témž jelikož k obdržení při obstavení

Rozsúzeno jest, že ten, ktož stavuje, muož kuoň sám třetí s lidmi věrohodnými obdržeti. A chce li jemu obstavený odepřieti, má to osvědčiti dřieve, než onen, na kom přiseže. Pakli to zmešká, jestliže ten ktož stavuje, sám třetí na koni přiseže, jeho svědomie nemóž dál odpory jmieti. A též nápodobně chce li ten, ktož obstaví, otpor obstaveného učiniti, to má osvědčiti dřieve, než přisáhati počne na kříži. Pakli ten, ktož chce otpor činiti, žádá prodlenie, má jemu dáno býti za 14te dní, aby svědky vystavil.

Opět jestliže ten, ktož stavuje, k otázce stavujícieho nebo rychtářově před soudem vyznal by o času jako ač by řekl, že ode tří let kuoň ztratil, a jestliže by obstavený zavázal se k duovodu, že by kuoň kúpil přede čtyřmi lety a od toho času že by jej v své moci jměl, takový duovod rozumně má předložen býti jako duovodnější nežli toho, ktož jest obstavil. A nápodobně ač by ten, ktož stavuje, řekl, že by kuoň před desieti lety ztratil a obstavený duovodem skutku dokázal by, totiž po zubiech, že by kuoň nebyl tak z stáří, obstavující kuoň ztratí. Opět ktož kuoň obdrží, uzdy ani podkov neobdrží vedlé [151r]číslo strany rukopisupráva.

O stavování konském a o svědciech a o přísaze o kuoň

Kuoň obstavený maje obdržeti, přiseže sám třetí na koni, a bude li strana odporná jej chtieti přemoci, přiseže na kříži se 20ti svědky k sobě přijatými. A jestliže první nebo jistec s svými svědky křivě by přisáhali a jestliže opět potřetie otporná strana těch 21tma chtěli by přepřieti, za každého postaví 7, to jich bude pět šilink bez tří, kteříž též přísahu učině na kříži, že prvních 21ma křivě jsú přisáhali. A dalšie odpověd svědkóv nepocházé, avšak osvědčenie vždycky má býti předloženo odporu, jakož se v předešlém orteli zavierá.

O stavení koně pójčeného

V té příhodě jest usúzeno, pójčí li Petr Pavlovi koně a kúpil li by týž kuoň Ondřej od Pavla, vedlé práva Petr nebude ho moci u Ondřeje obstaviti, ale zpuosobem práva má Pavla, jemuž jest jeho prvé pójčil, má[3]škrtnuto písařem obvinniti nařknúti. Ale jiné by bylo, ač by snad Pavel ukradl kuoň Petrovi.

O stavení koně kradeného

Žalobník obstaviv kuoň žaloval jest před rychtářem, že týž kuoň noční čas ukradený jemu chtěl by vedlé spravedlnosti

X
3škrtnuto písařem
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).