Pulkava z Radenína, Přibík: [Kronika králů českých]

Knihovna Biskupství litoměřického (Litoměřice, Česko), sign. B I F 54, f. 1r–124v. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<10<1r1v2r2v3r3v4r4v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[2v]číslo strany rukopisuleží.

{Ruská}textový orientátor

Potom pak z jeho pokolenie někteří brali jsú sě do Rus, do Pomerjany, do Kašubie, až právě do dačské země a do končin mořských na poledne. A tak Rusko naplnili jsú sobě i dělali a orali tu.

{Morava}textový orientátor

Jiní pak opět z Čech brali jsú sě k té vodě, jiežto Morava řiekají, a tu jsú sobě, ješto Morava slove, osobili.

{Míšňa}textový orientátor

Brali jsú sě také do Míšně, do Budišínska, do Bramburska, do Lužanska a v těch ve všěch zemiech přěbývati jeli. Tyto všecky byly jsú pláni porostlé a přebyvatele v sobě nižádného nejměly, jichžto jsú sě Slovanové dělati jeli a v nich přebývati, jakožto i dnešní den přebývají.

O povýšení země skrze prvé knieže Přemysla, rozplození země české

Když pak ti jistí Slovanové neb Čechové přez mnohé časy tak živi biechu, jakžto lidé sprostní v své chudobě, na dědinách i na jiném zbožie rozbohacovati jsú sě jeli, proněžto lakomstvie srdce jich ihned opadlo jest tak velmi, že sváry, vraždy i jiné mnohé zlé věci tak mezi sebú pacháchu. Protož potřebie jest bylo, aby k někomu útočíště jměli, jenžto by je vhromadu jednal, když také sváry činiechu od pravdy bludiece.

{Krok}textový orientátor

Takž pak zvolili sobě jednoho múdrého člověka šlechetného a ctného, v súdích spravedlného, ukládci všech sváróv múdrého, dobře bohatého jménem Kroka. Ten jistý Krok první tvrz v České zemie učinil byl v Stebně. I praví pak také někteří, že jest měl bratra jednoho jménem Kraka, jenžto jest po své smrti po sobě tři dcery ostavil.[1]Dále následují přeškrtnutý začátek věty: Gedne prworozene rziekaly Ten jistý udělal jest královský hrad i město udělal a jemu jméno své vzděl. Onen jistý Krok zpravoval jest zemi ne jako knieže, ale jakožto súdce od obce volený, jenžto jest po své smrti po sobě tři dcery ostavil.

{Běla dci}textový orientátor

Jedné prvorozené řiekali jsú Běla, jenžto, jakž jiní

X
1Dále následují přeškrtnutý začátek věty: Gedne prworozene rziekaly
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 7 měsíci a 17 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).