Pulkava z Radenína, Přibík: Kronika králů českých, litoměřický rukopis

Knihovna Biskupství litoměřického (Litoměřice, Česko), sign. B I F 54, f. 1r–124v. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<10<1r1v2r2v3r3v4r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[2r]číslo strany rukopisua přišel jest. Odtavad bral sě jest do té vlasti, ješto nynie Čechy slovú česky a německy Behemcizojazyčný text. Nazvána jest tato země Bohemiacizojazyčný text latině od jméne Božieho, neb v slovanským jazyku od toho jméne Bohemiacizojazyčný text Buoh sě jmenuje i v českém také. A takéž tiem výkladem od jméne Božieho Bohemi, nebo Čechové, jsú řečeni, latině sě die Bohemiacizojazyčný text a slovansky Čechy[a]Čechy] Bechi. A jakž od prvého bydlitele Čecha nazvána jest Čechy tato země, kterýžto Čech z svými bratry a z svým tovařistvem nalezl jest lesy porostlý jsúce všicky a plno zvěři v těch lesiech, takž pak posadil sě jest z svú čeledí na jedné vysoké hoře, ješto obecně příslovím Říp slove, neb z té jisté hory veliká roveň se všech zemie sezřiena móž býti. I jest ta hora mezi dvěma řekama: Vltavú, Labem a Ohří. Tu jsú najprvé počali přěbývati a zemi orati v Čechách. Ti jistí lidé najprvé tu jedli jsú želudy a plané ovoce lesné, zvěř a ryby. Ale obilé ani semen, ani vína, ani kterého pitie, jimž by sě opieti mohli, neměli, ale vodu studenú pijiechu. Všecko jim obecno bieše vespolek i také ženy. Kakéš rúcho lněné a vlněné neznamenité na sobě nosiechu. A zimě v zvieřecích a v ovčích kožích miesto kožichóv chodiechu. O nižádném zákonu neb právu zvláštniem ovšem nic nevěděchu. Jedno tak podlé přirozeného obyčeje živi biechu. Bratr pak Čechóv nebo tovařiš jménem Lech, jenž s nim přišel bieše, přišel jest přes sněžné hory, ježto je Čechy dělí spolkem, i uzřel jest velmi velikú a dlúhú až do moře roveň i posadil sě jest tu. A tak pokolením svým naplnil ji. Také toto jest znamenati, že v slovanském jazyku „roveň polská“ jest, to sě jmenuje v latinském „campi plani“cizojazyčný text slove. A takž ta země nazvána jest Polsko od veliké rovně polské, neb v nie dědina velikým rovnem

X
aČechy] Bechi
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).