Pulkava z Radenína, Přibík: Kronika králů českých, litoměřický rukopis

Knihovna Biskupství litoměřického (Litoměřice, Česko), sign. B I F 54, f. 1r–124v. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<95v96r96v97r97v98r98v99r99v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Léto Božie tisíc dvě stě padesát a sedm toho měsíce zářije, když sě z Prus vrátil Přemysl a chvíli v Rakúsiech přebyl, potom do Čech přijel. Zatiem pak Kunrád arcibiskup kolínský přijel byl k králi, některé věci s ním o ciesařství rozmlúvaje velmi plně, od něhožto ctně jsa uctěn, domóv sě vrátil. Mezitiem král bez rady starších pánóv některé mládence nesmyslné pojem z sebú vtrhl do Bavor, a když právě až do Lanzhuta všecko byl poplenil a zkazil, chtě sě pak vrátiti přes jeden most dřěvený z prostného dřievie učiněný na jinú stranu, když jel z svými, most sě ihned zlámal, mnoho sě jich ztopilo. Když pak ještě s oné strany s vozy a stany ostali, byli jedni raněni a druzí zjímáni a třetí pak zbiti. A Přemysl s nemnohem s některými utekl a druzí semo tamo rozpršeli sě byli. A jedni sě do Melndorsa vzdvihli, jež bavořský vévoda oblehl, nikam jim nedada, jedno tak je chce svobodný učiniti, ač mezi ním a Přemyslem smlúva dobrotiva stala by sě, ježto stala sě jest a oni svobodni byli eccizojazyčný text.

Jan pražský biskup čtyřiadvacátý

Léto Božie tisíc dvě stě padesát a osm Mikuláš pražský biskup umřel toho měsíce února, na jehož miesto Jan skolastik pražský biskup čtvrtý mezidcietma vstúpil jest. Téhož léta Přemysl pány tyto z Vajdy a z Plavna a z Geravy svému panování mocně podrobil.

{Bramburská}textový orientátor

Toho léta Jan a Ota markrabie bramburské země své mezi sě rozdělili přěd Jindřichem biskupem Kulienským zákona svatého Dominika a přěd jinými duchovními pod tú smlúvú, který by diel horší byl, aby tiem zbožím zuostalým roven onomu činěn byl, jakž jest i srovnáno. Ale že Jan s těmi rytieři viece mieváše nežli Ota, hrad z dědinami, jemuž Lubišany dějiechu, s tiem hradem řečeným Delvensleven s hrabstvím, ješto kúpili od hilberštadenského, jest k tomu přičiněno.

Kterak Božie milosti a svatého Václava Otakar král český veliký boj proti Uhróm i jiným obdržal

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).