Tovačovský z Cimburka, Ctibor: Hádání Pravdy a Lži o kněžské zboží a panování jich

Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. II 32 740, 134 f. Editor Hejdová, Tereza. Ediční poznámka

Práce používá také data, která poskytuje výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

Registrum na list početní.

A

 • Audové církve svaté 16v
 • Audové devatero znamení 45r
 • Apoštoluov 12 na soudě 74v
 • Archandělé čtyři 75r
 • Antikristové nastanou 86r

B

 • Buoh stvořil nebe, zemi i všecko 3r
 • Buoh učil Abrahama, Izáka, Jako[ba]text doplněný editorem 11v
 • Boha hledati 16r
 • Buoh poslal syna svého 35v
 • Barocha Proroka o modlá[ch]text doplněný editorem 87r, v
 • Bulle a listy 92v
 • Biřmování, pomazání 95v
 • Bohu trojí věc, bližnímu a sobě vrátiti máme 106v
 • Buoh přijimač osob není 113r
 • Bohatí, aby panovali nad chu[dými]text doplněný editorem 113v
 • Bdících život 113v

C

 • Chot vzal sobě zkurvilú Lež 8v
 • Čiňže, poplatky 11v
 • Chám ze tří synuov Noe 11v
 • Chytrost jela k sestrám 40v
 • Chytrost radí 41r
 • Cest 9 po nichž máme choditi 53r
 • Cestu zpravovati trojím obyčejem 52v
 • Chytrost u ráje vadí se s Eliášem a s Enochem 54v
 • Chytrost počíná poselství 55v
 • Chytrost osoby jmenuje k soudu 58v
 • Chytrost jede v poselství 70v
 • Čtvrtá svátost řád kněžský 87r
 • Cnost proti každému hříchu 103r
 • Čistota srdce sedmerá 105v
 • Chlubení sedmi hříchuov 108r
 • Církev kněžská 114r
 • Chudoba troje 117v
 • Cnosti čtyři 123r
 • Cnosti čtyři královské 131r

D

 • Desatero přikázání Boží 12r
 • Duše žížní a lační 18v
 • Duše nemoc 18v
 • Duch svatý znám 26v
 • Dva modlitbu obdrží 43v
 • Duch v člověku jedno sto a dvadceti let 86r
 • Důstojenství kněžské na čem stojí 89r
 • Dítky zmrlé za diblíky 95v
 • Dobrá svátost kněžská 98v
 • Ďábel od zpovědi odvodí 102r
 • Dobrota svrchovaná co jest 116v
 • Dobrodiní osmero 117v
 • Dluh tělu, duši 120r
 • Dosti učinění 121r
 • Dnové ku pokání 122v

E

 • Elizeova večeře 16v
 • Erbové sestr lži 114v

J

 • Jed najhorší mezi přáteli 33v
 • Ježíš neučil víc 88r
 • Jidáš víc učinil než Petr 99r

H

 • Hlas s nebe slyšán 2v
 • Hněv mluví 32v
 • Hodují a hudby rozličné 33r
 • Hněv radu dává 37v
 • Hektor trojanský 38v
 • Hříšní všickni straší se 61r
 • Hněv vadí se s Chytrostí 63v
 • Hněv jela do Antiochie 73v
 • Hřích proti Duchu svatému 88r
 • Hněv Pravdu k bitvě pobízí 109r
 • Hněv naříká svědky 126v
 • Hněv chce svádu učiniti 128r

J

 • Jan svatý odpověd dává Chytrosti 58r
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 8 měsíci a 26 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).