Rösslin, Eucharius – Klaudyán, Mikuláš: Zpráva a naučenie ženám těhotným a babám pupkořezným netoliko prospěšná, ale také potřebná

Mladá Boleslav: Klaudyán, Mikuláš, 1519. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 G 524, A1r–F4r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Vznik elektronické edice byl podpořen Výzkumnou infrastrukturou pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz).

<<<<<E1vE2rE2vE3rE3vE4rE4vF1rF1v>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

pohlazo[E3v]číslo strany rukopisuvati po břiše i[69]i: ý po ledví, aby dietě spieše stolici i moč mělo, hlavu pěkně jemu zpravovati, aby rovna byla, a šetřiti, aby vody jemu do uší nepouštěla. Ruce i nohy potahovala pomalu a zpravovala. V Čechách děti dobře níže[bb]níže] nieže hlavú než zadkem kladú než v Vlaších, dobře výše hlavou, avšak hlavě dobrý duolek dělají.

Jedenáctý rozdiel oznamuje, kterak dietě potom a dlúho skrze chuovu chováno má býti, ano i chovačkám zpráva

Každá mátě, jak nejdéle muož, sama má chovati své dietě, neb jejie pokrm a mléko jest dietěti zdravější, příhodnější i[70]i: ý přirozenější[bc]přirozenější] przirozenegſſie než cizí[bd]cizí] cýzie, pro to, že, v životě jsúc, obvyklo jeho požívati[be]požívati] požiewati. Také poprvé nemá se dietěti přessáti dáti, neb z toho nezažití přivodie jemu. A hned se pozná potom to, že dietěcí moč velmi bielý od něho jde.

Proč to jest, že těchto let panští a vladyčí děti ne tak švarni bývají a zpuosobní, když podrostú, jako prvé bývali? Neb nynie nechtiec chovati sami dětí svých, i zjednají jim chuovy, jakéž mohú jediné mieti, ješto se jich nedostává. A některá z nich prvé francúzy měla aneb má, protož kterak dietě zdravé býti muože? Ale ty ženy, kteréž samy chovají děti své, jako i sedlky, daleko zpuosobnější děti mievají. Pakli by[71]by: bez chuovy býti nemohlo, ješto někdy mátě pro nemoc a nedostatek zdraví musí to učiniti, tehdy chovačka podlé této dole zprávy má se zachovávati.

Itemcizojazyčný text nejprvé aby byla zdravá, nekašlavá, ani prašivá. A příčina k hněvu a k popudnosti nemá jí dána býti, neb to mléka umenšuje.

Itemcizojazyčný text bylo-li by mléko kyselé, hořké, zelené, žluté, červené, teh[E4r]číslo strany rukopisudy

X
69i: ý
bbníže] nieže
70i: ý
bcpřirozenější] przirozenegſſie
bdcizí] cýzie
bepožívati] požiewati
71by:
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 25 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).