Rösslin, Eucharius – Klaudyán, Mikuláš: Zpráva a naučenie ženám těhotným a babám pupkořezným netoliko prospěšná, ale také potřebná

Mladá Boleslav: Klaudyán, Mikuláš, 1519. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 G 524, A1r–F4r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Vznik elektronické edice byl podpořen Výzkumnou infrastrukturou pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz).

[C2r]číslo strany rukopisu[27]svázáno jako list C3r

Toto všecko jest povědíno o přirozeném porodu, jako když hlavou doluov se ukáže, a jiní údové tak pořádně budú, jakož tato figura ukazuje.

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek[28]obrázek dítěte v děloze

Jestliže by pak dietě se okázalo nepřirozeným porodem dolů oběma nohama a ruce svěšené též doluov, jakož tato figura oznamuje, tehdy má bába nětčím hladkým, kdež nahoře oznámeno, rukou pomazati a zpraviti pěkně, aby ruce podlé dítěte zuostávaly, a tepruv jemu pomalu pomáhati. A pakli by možné bylo, ale nesnadné, aby bába ručičky nahoru za hlavu pěkně vpravila, proti mateřinému hřbetu obrátila, i dietě, tehdy to užitečnější jest.

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek[29]obrázek dítěte v děloze

[C2v]číslo strany rukopisu[30]svázáno jako list C3v

A pakli dietě se okáže oběma nohama doluov a ruce nahoru stažené, jakož tato figura ukazuje, tehdy bába musí pilnost mieti, aby, možné-li jest, dietě obrátila hlavú doluo a pakli nemožné, tehdy bába musí nožičky dietěti nětčím měkkým spolu svázati a potom pomalu napomáhajíc potahovati k vyjití dietěte. A toto jest nebezpečný porod.

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek[31]obrázek dítěte v děloze

A pakli dietě nejprvé vychází jednú nohou, tehdy musí mátě dietěte znak lehnúti, hlavú doluov a nohama nahoru. A bába pomalu dietěti pomáhati a nohu zase lehky vpraviti a mateři kázati se váleti, až by dietě hlavou doluo se obrátilo, a tepruv zase na stolici sednúti a pomáhati, jakož nahoře oznámeno.

Pakli dietě nechtělo se obrátiti v životě mateře své, tehdy bába musí druhú nožičku[y]nožičku] nožiečku jemu zpraviti, jakož toho jinde zpráva jest.

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek[32]obrázek dítěte v děloze

[C3r]číslo strany rukopisu[33]svázáno jako list C4r

Jestliže by dietě vycházelo bokem, tehdy bába musí dietě zpraviti tak, kterak přirozeně leželo, jakož toho všeho ona vědoma býti musí. A pěkně nakládati s dietětem aby k chromotě nepřišlo.

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek[34]obrázek dítěte v děloze

Pakli by dietě s rozkřídlenými nohama vycházelo, tehdy bába má dietěti pěkně nohy zapraviti. A vždy na to pamatovati, muož-li k tomu přivésti, aby ruce ztažené byly doluov podlé bokuov, jakož nahoře často oznámeno jest.

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek[35]obrázek dítěte v děloze

[C3v]číslo strany rukopisu[36]svázáno jako list C4v

Když by se přihodilo, že by dietě sehnutýma nohama a kolénkoma vycházelo, tehdy bába rovně též má učiniti a vpraviti, jakož nahoře oznámeno jest.

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek[37]obrázek dítěte v děloze

Přihodilo-li by se, že by jednu ručičku dítě při porodu vně mělo, tehdy bába musí za raménko dietě vzíti a rukú obrátiti. Neb bude-li jinak chtieti napraviti, tehdy ruku jemu zláme aneb o život dietě připraví.

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek[38]obrázek dítěte v děloze

X
ynožičku] nožiečku
27svázáno jako list C3r
28obrázek dítěte v děloze
29obrázek dítěte v děloze
30svázáno jako list C3v
31obrázek dítěte v děloze
32obrázek dítěte v děloze
33svázáno jako list C4r
34obrázek dítěte v děloze
35obrázek dítěte v děloze
36svázáno jako list C4v
37obrázek dítěte v děloze
38obrázek dítěte v děloze
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).