Rösslin, Eucharius – Klaudyán, Mikuláš: Zpráva a naučenie ženám těhotným a babám pupkořezným netoliko prospěšná, ale také potřebná

Mladá Boleslav: Klaudyán, Mikuláš, 1519. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 G 524, A1r–F4r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Vznik elektronické edice byl podpořen Výzkumnou infrastrukturou pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz).

[C1v]číslo strany rukopisu[25]svázáno jako list D1v

A tak když bába ji na stolici posadí, má před ní seděti a pilně šetřiti, kterak dietě se hýbe v životě mateře. Též bába má mateři dietěte zprávu dávati. A olejem liliovým aneb mandlovým mazati luono a matku etc.cizojazyčný text Také má těšiti a obveselovati slovy mateř, že syna mieti bude. Potom pomalu břicho jí potlačovati okolo pupku doluov. A byla-li[26]byla-li: býlali by žena tlustá, nedati jí seděti, ale ležeti doluov hlavú a nohy nebo kolena k sobě přitáhnúti tak, aby matka mohla potlačena býti. A vždy olej liliový mieti pro potřebu. Neb jest k tomu velmi užitečný a porod brzký přivodí.

Itemcizojazyčný text bába nemá nic s pracující ženú počínati, leč by znamení viděla, jestliže jináč udělá, práce jejie daremní bude a ženu k mdlobě přivede. Ale když žena sama pracuje a okazuje se kožka, v niež dietě leží, kterémuž luože řiekají, toť jest jisté znamenie, a jestliže se nechce protrhnúti sama pro jejie pevnost, tehdy bába má nehtem ji proštípnúti aneb nůžkami prostřihnúti tak, aby dietěte nezajala a neranila. Neb hned po tom otevření[x]otevření] otewrzenie voda se ven line a vlhkosti puojdú a za nimi dietě.

Itemcizojazyčný text jestliže by bába brzo luožko prostřihla a vlhkosti všecky ven vyšly a matka voschla, dietě také prodlévalo by vyjíti ani k vyjití nachýleno bylo, tehdy vzíti brzy oleje liliového a smiesiti s sádlem husím a naliti do luona etc.cizojazyčný text A nebylo-li by oleje, ale samým husím sádlem vlažným to učiniti. Zkušená věc.

Itemcizojazyčný text zvláštní jest věc dobrá v takových potřebách: bielek vaječný s žlútkem vlíti etc.cizojazyčný text, jakožto doleji oznámeno bude.

Itemcizojazyčný text jestliže dietě veliké aneb hlava hrubá, tehdy bába poma…torzovité slovo prstuov olejem liliovým aneb sádlem husím i pěkně matky muož porozšířiti, též když by dvé dětí bylo, muož to učiniti.

[C2r]číslo strany rukopisu[27]svázáno jako list C3r

Toto všecko jest povědíno o přirozeném porodu, jako když hlavou doluov se ukáže, a jiní údové tak pořádně budú, jakož tato figura ukazuje.

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek[28]obrázek dítěte v děloze

Jestliže by pak dietě se okázalo nepřirozeným porodem dolů oběma nohama a ruce svěšené též doluov, jakož tato figura oznamuje, tehdy má bába nětčím hladkým, kdež nahoře oznámeno, rukou pomazati a zpraviti pěkně, aby ruce podlé dítěte zuostávaly, a tepruv jemu pomalu pomáhati. A pakli by možné bylo, ale nesnadné, aby bába ručičky nahoru za hlavu pěkně vpravila, proti mateřinému hřbetu obrátila, i dietě, tehdy to užitečnější jest.

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek[29]obrázek dítěte v děloze

X
26byla-li: býlali
xotevření] otewrzenie
25svázáno jako list D1v
27svázáno jako list C3r
28obrázek dítěte v děloze
29obrázek dítěte v děloze
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).