z Olympu, Metoděj: Knížka svatého Metudia…

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1571. Strahovská knihovna (Praha, Česko), sign. DR II 4 přív., f. A1r–D8r. Editor Vytlačilová, Veronika. Ediční poznámka

Při vzniku práce byly využity zdroje Výzkumné infrastruktury pro diachronní bohemistiku (RIDICS, <http://vokabular.ujc.cas.cz>).

za[A8r]číslo strany rukopisuhlazeno jest a zahynulo pokolení prvního člověka učiněného.

Potopa

A šestistého dvanáctého léta, od počátku života Adamova již po třech tisících letech, když vyšel Noe z korábu, ustavili synové Noelovi nové dědictví a nazvali jméno krajiny té Tanna podlé jmenování synuov Noelových a počtu, kteříž vyšli z korábu.

Tanna vykládá se počet jich a místo té země. Také slove první díl Europy, počna mezi Dunajem a mořem Půlnočním až k Germaní.

Kterak po potopě lidé věži Babylonskou proti Bohu stavěti umínili.

Kapitola 4.

Stého pak léta třetího věku narozen jest syn čtvrtý Noelovi ku podobenství jeho a nazval jméno jeho Jonitus.

Třetí věk světa

První člověk narozený po potopě byl Jonitus, čtvrtý Noelův syn, o němž Mojžíš v Genezis mlčí.

Ale třístého času od tří tisíc let dal Noe dary synu svému Jonitovi a odeslal ho do země Étam[c]Étam] Ethanm. A po smrti Noe šestistého a devadesátého léta v týchž třech tisících letech vyšli jsou sy[A8v]číslo strany rukopisunové Noelovi z země východní Étam a stavěli sobě věži na zemi aneb na poli Sennar a tu stalo se rozdělení jazykův. A proto rozběhli se lidé na tvář vší země; Jonitus pak, syn Noelův, držal panství v Étam až do moře, kteréž slove Eliochora, to jest krajina slunce, v kteréž slunce východ bývá, a bydlel tam.

Stavení věže Babylonské, rozdělení jazykův sedmdesáti dvou byla příčina rozběžení lidu po vší zemi.

Tento Jonitus vzal od Boha dar moudrosti ke všem uměním, kterýž ne toliko liter a některých řemesl, ale také všeho hvězdářství první byl nalezitel.

Hvězdářství nejprv nalezl Jonitus.

K tomu přišed Nemrot, kterýž byl muž obr a v mnohých věcech dospělý od Boha, vzal od Janita radu, v kterých náchylnostech hvězd měl by počíti kralovati na [z]text doplněný editorememi. Tento pak Nemrot narozen byl z synův Chusových, jehož otec byl Cham, a on nejprvě kraloval na zemi.

Sedmdesátého pak léta a devadesátého, třetího věku, v němž běželo deváté léto jmenovaného věku, ustaven jest Baby[B1r]číslo strany rukopisulon

X
cÉtam] Ethanm
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).