Saský, Mořic – z Plavna, Jindřich V.: Přeložená vohrada z němčiny na česko...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1553. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. II 42008, f. A1r–C3v. Editoři Nováková, Natálie, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku práce byly využity zdroje Výzkumné infrastruktury pro diachronní bohemistiku (RIDICS, <http://vokabular.ujc.cas.cz>).

<<<10<A1r–A2rA2vA3rA3vA4r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

Přeložená vohrada z němčiny na česko, margkrabi Albrechtovi z Brandenburku odeslaná, pro které příčiny král Jeho Milost a kurfiršt sasky proti témuž margkrabovi tažení vojenské před se vziti sou ráčili.

Léta Páně 1553.

Z Boží milosti My Hendrich Svaté římské říše purgkrabě v Míšni, hrabě z Hartnštajna a pán z Plavna a z Gerova, římského, uherského a českého krále etc.cizojazyčný text rada a Království českého najvyšší kanclíř, od Jeho Milosti královské obzvláštní o tom majíc poručení, a též z Boží milosti My Mouric kníže saské, Svaté římské říše arcimaršalek a kurfiršt, landkrabě durýnské a margkrabě v Míšni etc.cizojazyčný text Vám osvícenému knížeti pánu Albrechtovi mladšímu z Brandenburku, margkrabi štětinskému, pomorskému, kasubskému a srbskému, knížeti purgkrabi v Normberce a knížeti v Rugen věděti dáváme, jakož mezi jinými dobrými pořádky v Svaté římské říši skrze Velebnost císařskou pána Našeho najmilostivějšího s povolením všech stavuov Svaté říše obecní landfryd ustanoven jest, v kterémž s dobrým uvážením skrze všecky stavy svoleno, přijato a připovědíno jest, že každý řádem a právem se zpravovati a na něm přestati chce, jeden na druhého odpovědmi ani válečným zpuosobem nesahajíc a sobě neškodíc, jakož pak od toho v

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).