Saský, Mořic – z Plavna, Jindřich V.: Přeložená vohrada z němčiny na česko...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1553. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. II 42008, f. A1r–C3v. Editoři Nováková, Natálie, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku práce byly využity zdroje Výzkumné infrastruktury pro diachronní bohemistiku (RIDICS, <http://vokabular.ujc.cas.cz>).

<<<<<A4rA4vB1rB1vB2rB2vB3rB3vB4r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

některými Našimi dobrými pány a přáteli nějakou nelásku zbuditi. Však jsme se proto tím pohnúti nedali, ale na to, co jste časem skrze poselství neb jináč na Nás vznášeli a čeho při Nás hledávali, vždycky jsme Vám ty odpovědi dávali, z kterýchž jste tomu mohli porozuměti, že jsme Vám k pokoji a přestání od takových válečných zpuosobuo v Říši radívali a Vás napomínali a z strany osoby Naší a poddaných Našich při Vás toliko vždycky toho hledali, abyšte se v tom proti Nám a Našim poddaným, čeho se k Vám domejšleti máme, vyjevili. A ačkoli v jednom psaní, kteréž jste předešlého času osvícenému knížeti pánu Joachýmovi margkrabi brandenburskému a kurfirštu etc.cizojazyčný text Našemu milému ujci, švagru a bratru učinili, rozličně z strany osoby Naší se poddáváte, ale však jste vždy proto v tom psaní o tom pasovským jednání a smlouvě a v jiných punktích více, což se poctivosti Naší znamenitě dotýče, doložení učinili, z kteréhožto tak důtklivého psaní dobře jsme porozuměti mohli, jakého umyslu a náchylnosti k osobě Naší jste, jakož jest pak potom i skutek to ukázal. Dále, ač jste Nám několikrát přátelsky psávali, přiměšujíc v to rozličné věci cizí, však v některých posledních psaních proto vždycky toho dokládáte, abychom Naše poddané, kteříž na ten čas podlé snešení a závazku v fraňkské

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).