Saský, Mořic – z Plavna, Jindřich V.: Přeložená vohrada z němčiny na česko...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1553. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. II 42008, f. A1r–C3v. Editoři Nováková, Natálie, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku práce byly využity zdroje Výzkumné infrastruktury pro diachronní bohemistiku (RIDICS, <http://vokabular.ujc.cas.cz>).

<<<10<A1r–A2rA2vA3rA3vA4rA4v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

Říši práva a soudové pořádní zřízeni jsou, aby žádný by pak se domníval, že práv jest, sobě sám nápravy nečinil, ale právem živ byl, kdež pak obzvláště duoležitá potřeba toho ukazuje zemím německým, kteréž skrze domácí války na najvyšší k snížení přišly i splundrovány a zkaženy jsou, a protož toho také potřebí jest, aby se každý vedlé téhož landfrýdu choval a žádných dalších nepokojuov a ruoznic v Říši nezbuzoval. A pro tu příčinu Jeho Milost královska, když teď předešle v německých zemích opět válka povstala, s pomocí kurfirštuov a některých znamenitých knížat říských o to se s pilností starati a k tomu přivésti ráčil, že jest ta válka přetržena a zase k pokoji a svornosti pro dobré obecní té vlasti přivedeno. Dosáhši Jeho Milost povolení při všech jiných knížatech, kteří jsou vedlé sebe v té válce byli a stáli, a na to potom s milostivým dopuštěním Jeho Milosti císařské v městě Pasově smlouva se stala, kteroužto smluvou všeckno to, co jest mezi stavy řískými na rozepři a na nějakém nedorozumění bylo vyždviženo a obzvláště mezi jiným na tom zuostáno jest, aby každý z těch tehdáž obeslaných stavuov jeden druhého při té smlouvě a porovnání a při tom všem, což komu spravedlivě náleží, netoliko pokojně zanechal, ale jeden nad druhým ruku držel a jeho ochraňoval,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).