Hynek z Poděbrad: [Neuberský sborník]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. V E 39, 1 A c 100, 1r–228v, IIv–IVv. Editoři Černá, Alena M., Jamborová, Martina. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

I přimluví se k tomu Psota,

za nímž jich stála veliká rota:

„Nechme, tovaryší, řečí!

Jestliže nám přijde s nimi k seči,

toť pak dobře uhlédají,

co kto komu udělají!“

Svoboda

Svoboda poče mluviti hrdě

těmito slovy, dosti tvrdě:

„Milý králi, nechť to při své vóli mají,

což mohú najhoršího, ať nám udělají!

Znám to, že úfáte v množstvie,

ale vždy jest toto při Štěstí,

pánu našem. Kde to konec vezme?

Ještěť někto v horšiech lehne,

než pána našeho vyžene!

A já, králi, radím tobě,

nepřijímaj jich na milost sobě!

Nebť otpovídají na tvém dvoře

a není liž to dosti hoře?“

Múdrost

Múdrost vece: „Králi, synu milý,

co chceš počínati koli,

všecko to rač před se s rozmyslem bráti!

A proto pomysl, kto se k čemu hodí,

neb což s rozmyslem učiníš, nic neškodí!“

Štěstí

Král Štěstí velmi horlivě sedě

a k tomu takto otpovědě:

„Nechci na ně viec hleděti!

Hofmistře, kaž jim ihned preč jeti

aneb jíti, jakžkoli umějí.

A vždy zvíme, co činiti chtějí

tak zlého nám i našim poddaným,

s tak potvorným lidem a polámaným.“

Neštěstí

A vstav král, i jide do pokoje.

Tu hned Neštěstí vece stoje:

„Nu, když nás tak váží lehce,

musíť nás vážiti těžce!

Toť mají všichni shledati,

že jim chcem války dosti dáti!

A hned se budem broditi

a všichni na vojnu strojiti!“

Tu hned na koně vsedali

a z sněmu se všichni rozjeli,

rozlezli se, rozešli, i ti kulhaví.

Kto by se byl tomu podíval,

byl by dvornú čeled uhlédal

s rozličnými přípravami,

s vlky na nohách a s prašivými,

k tomu s vředy rozličnými,

neb tu žádní jiní nebyli,

jedno kteří se Štěstí zprotivili,

kteréž Štěstí pryč zahnalo.

Nebylo jest jich velmi málo,

a je vzali na jeho dvoře.

Tiť sú měli dosti hoře,

že mají proti němu býti

a chtě vše jemu rádi slúžiti,

krom což jich prvé s Neštěstím přijelo.

To množství žádného počtu nemělo,

neb se zbírali ot počátku světa

a vždycky až do dnešního léta.

Pan Štěstí

[…]text doplněný editorem[42]chybějící folia 25 bis r, 25 bis v, 25 ter r, 25 ter v, 25 quater r, 25 quater v v restaurovaném rkp doplněna novým papírem

…ronictorzovité slovo

…dititorzovité slovo

[…]text doplněný editorem to sám

[…]text doplněný editorem mluvil

…dnitorzovité slovo

…itorzovité slovo

…ytorzovité slovo

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 10 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).