Hynek z Poděbrad: [Neuberský sborník]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. V E 39, 1 A c 100, 1r–228v, IIv–IVv. Editoři Černá, Alena M., Jamborová, Martina. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

že žádný múdřejí raditi nemá.

A velíš mě vydati Neštěstí –

vydaj mě, uzřieš, žeť chlupy ztřeští.

Ty, Múdrosti, mluvieš jako starý neb kněz.

Lépe já se hodím k válce, to věz!

Neb to ještě vždy tak pravím

a na svú čest já k tomu radím,

aby král nedal na se fúkati žádnému

Neštěstí, Chudobě, Psotě,

ani z nich žádnému, i také Bídě!“

A to mluvíše, rukú rozkyvuje.

„Pravím, ktož našeho pána čest miluje,

že jemu nemóž žádný raditi,

než chutně se s nimi svaditi

a všecky je mocí setříti,

a mají li co, i to jim vzíti.

Ať vždy moc pána našeho znají

a potom ať pomenší fúkají!“

Múdrost k Pýše

Múdrost otpovědě krátce:

„Já sem to viděl na počátce,

že se má řeč neslíbí tobě.

Ale chceš li to rozvážiti sobě

a pomysliti na konec i na počátek,

srozumieš, jaký má z toho býti zmatek.

Ale proto tobě za zlé nemám,

neb v tvé steklosti tě dobře znám.

A jakož ty mú radu hanieš,

kto křiv nebo práv bude, to zvieš.

Ale jáť se proto nechci vaditi,

než to viem, že lépe umiem raditi,

toběť v mysli jiného nenie,

než hrdé řeči a fúkanie.

Protož potom, když přijde k čemu,

svolíš také k dosti rovnému.

Než jáť se nechci tuto svářiti,

neb máme nynie pilně se raditi.

A ctím syna a pána svého,

máloť bych já tbal fúkanie tvého!

A zmíníš li se kdy o to se mnú sám,

na všeckoť slušnú otpověd dám,

bude liť se čeho velmi chtíti,

budeš to před sebú míti.

Jsi bez rozumu velmi statečný.“

[…]text doplněný editorem[44]chybějící folia 29 bis r, 29 bis v v restaurovaném rkp doplněna novým papírem

„Nu, nechmež tak, všehoť živý dočká!

Uzříte, co z toho nadléch býti má.

Já vždy pravím, že se musíme svaditi,

že spolu nikdy nebudem moci dobře býti,

neb mě Neštěstí mrzí i s svými pomocníky,

s těmi se všemi potvorníky.“

Tuž se ihned brzo pokrotili,

ale túto řečí velmi smutni byli,

slyšíce, že se Neštěstí brojí

a se všemi svými na pole se strojí,

chtě na vojnu vytrhnúti

a k samému Štěstí přitrhnúti

a spolu konečně váleti;

že chtí dokonce zvěděti,

co jich jest a býti má, a co jich nenie,

že se chtí děliti o bohatých jměnie.

Bych měl o tom vypisovati –

kterak sú se počali zbierati

aneb jaká měli vojska a jak veliká,

poněvadž byli rozličná čeled a všeliká,

muože každý tomu rozuměti,

že jich nemohlo málo býti,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 10 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).