Hynek z Poděbrad: [Neuberský sborník]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. V E 39, 1 A c 100, 1r–228v, IIv–IVv. Editoři Černá, Alena M., Jamborová, Martina. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

pravíc, že se netřeba Pýše samé vaditi,

že chtí všichni pomoci i raditi,

než by Pýchu toho nepomstili,

že by radši živi nebyli,

než zato proto všickni prosili s pilností,

aby Múdrost pověděl své zdání jich milosti.

Múdrost

Tu Múdrost poče mluviti s vážností,

každému zachovavše podlé vzácnosti:

„Což počnete, abyšte s Rozumem počali,

po učinění skutku abyšte neželeli,

na to račte pomysliti,

že všickni máte co ztratiti!

Proč se chcete s lotrem o palici dráti?

Však jim nemáte co bráti.

Jsú jich velmi velicí houfi,

co jeden z vás má zato, všichni nemají.

A oniť pro jiné hrdě nemluví,

než že vašimi statky chtí býti živí,

oniť s vámi dobrú válku mají

a protož s vámi svády hledají.

I budete li se s Pýchú raditi,

tenť neumie jiného, než se vaditi

a nehledíť k konci žádnému,

toť jest přirození jemu samému.

I Luciperoviť jest dobře zjednal,

byv v nebi u veliké slávě, Buoh jej proň sehnal,

a by se on byl s Pýchú neradil,

byl by se s Bohem Pánem nesvadil

a jistě byl by v nebi i podnes –

protož v pekle svázán jest jako pes.

I ráčíš li míti, ať jest dobře tobě,

zavěž Pýchu slibem sobě,

aneb vydaj jej Neštěstí svázaného,

ač chceš se uvarovati budúcího.

Lépeť jest Pýchu svázati

a svázaného Neštěstí vydati,

Chudobě, Bídě a Psotě,

nežli by proň přišlo na tě,

že by skrze jeho radu byl sám svázán

i tento každý najmocnější pán.

A v tom byšte musili Pýchy užiti,

že byšte musili poddáni býti

Neštěstí, i všem vojskóm jeho,

což by se tu nestalo mnoho zlého?

A já bych radějí, ví Buoh, umřel,

nežli bych se tomu dívati měl,

aby Neštěstí syna mého opanovali,

když by již jiné pány jímali

Chudoba s Bídú, Psotú, v jich se uvazovali.

Tu by bylo pozdě vinu Pýše dávati,

když byšte se již musili nuzovati!

Než dokudž ještě čas máte,

jest má rada, že s ním války necháte.

Pohleďte, jak jest dosti všady všeho!

Zdali máš, králi, jednoho mocného?

Ani se stkvějí bohatstviem tvoji poddaní,

i ten Pýcha, i všichni jiní,

ano žádného nedostatku nenie,

než všady zbytky po tvém jměnie.

Ale přistúpíš li k válce s nimi,

uzřieš, jakť sehrají s tvými,

ješto jich potom budeš pykati.

Mně nerač viny dávati!

A protož pravím začasu,

varuj se války s nimi i kvasu,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 10 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).