Hynek z Poděbrad: [Neuberský sborník]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. V E 39, 1 A c 100, 1r–228v, IIv–IVv. Editoři Černá, Alena M., Jamborová, Martina. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

dobrú má. A tak u veliké poctivosti ji jest choval po vší paní žádosti a vuoli. A když již jemu bylo potřebí, aby byl záviděl a nevěřil, tepruv to s sebe byl všecko složil, rovně jako by jemu toho nic potřebí nebylo. A tak mu se zdálo, což jest to prvé jednal, že jest to nepotřebně a beze všech hodných příčin jednal. A takž ta ctná paní dosti dobré odpuštěnie majíc své kratochvíle užívati, svému frejíři a svému milému více jest nedala po střechách choditi k sobě, jako kočky činí. Ale pěkně tíše domovými dveřmi k sobě přicházeti kázala jest, s ním po své vuoli kratochvíle užívajíc, vesela byla.

Jiná opět rozprávka o jednom kupci a o jeho ženě, urozené a velmi chytré, i o jejím milovníku a o příhodě jeho uts.cizojazyčný text

V městě Florencii přebýval jest jeden bohatý kupec, jménem Linhart, kterýž v své mysli vysoké, jakož i ještě zvyklost mnohých kupcuov jest, že vo to stojí, aby povýšeni byli a řádu rytieřského dojíti mohli. A z té příčiny hledal jest toho, že jest sobě pojal za manželku z řádu rytieřského pěknú, krásnú a ušlechtilú pannu za ženu, kteréž on jest hoden nebyl, neb jest přátelská byla, k tomu ctnostná i dobrá a znamenitého rodu a on ztolika kupec. A také ta dobrá paní manželka jeho žádné lásky jest k němu neměla, kterážto k jednomu jménem Robertus k němu u veliké lásce zapálena byla, kterýžto mládenec před tím dávno slúžil jí a jí frejoval jest, kteréhož ta pěkná paní dosti dobrú známost měla jest, kdež takové známosti obcování spolu měli sú více snad, než jest toho potřebí bylo. A skrz takovú příčinu muž její, jakž jest koli se přihodilo, viděl li jest, čili se přihodilo, aneb zdali čemu porozuměl, veliký závistník a nevěřící ženě své byl jest, jako v světě jeden býti mohl. A skrze to svých všech vyjieždění i kupectví na straně nechav, všecku pilnost svú na to vzložil, aby své ženy hlédal a ji střihl a nikdy v loži jest neusnul, leč jest prve uhlédal, že žena jeho na lože se položila. Kdež ta paní skrz takovú věc velmi smutna byla jest a skrze takovúto nevóli na svém srdci velikú žalost měla, neb již žádnú měrú u svého milého Roberta nalézati se nemohla. Avšak myslila jest, kterak by tomu cestu najíti mohla, neb jest ústavně od něho k přátelské

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 10 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).