Hynek z Poděbrad: [Neuberský sborník]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. V E 39, 1 A c 100, 1r–228v, IIv–IVv. Editoři Černá, Alena M., Jamborová, Martina. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

Ihned mu se každý přikázal,

a tak mluvíce k Svobodě:

„Totoť my porúčíme tobě,

aby bez meškání k Štěstí jel

a takto jemu od nás pověděl,

že jsme věrní služebníci jeho

a béřem jej za pána svého.

K tomu toto také uměj pověděti,

že ne chudí, ani jich ovšem děti,

než my všichni najbohatější,

kteříž jsme v světě najmocnější,

k němu se všichni přiznáváme

a jej za dědičného pána máme,

a ti všichni, kteříž sú bez nedostatku,

že jej milujem víc než otce jeho ani matku.

A také mu to slibujem,

že se ho nehty i zuby držeti budem,

neb víme, dokudž on bude chtíti,

že se my budem dobře míti.

A Bohu děkujíce i jemu dobře se máme,

mimo jeho Milost jiného pána nežádáme!“

Svoboda

Ihned Štěstí té chvíle,

přijav to poselství mile,

i dí, že chce mezi ně jeti

a každého z nich očitě viděti,

ktož mu se pak nebude líbiti,

že nechce s ním míti nic činiti.

„Než, Svobodo, tebeť žádám za to

a pomniem velmi dobře na to,

že když sem byl malý, žes mi se přikázal,

a na toť sem se dobře ztázal.

I protož nechciť jinak míti,

musíš mým hofmistrem býti!

Neb ty vieš, kto se nám hodí,

ač kdy koho okřikneš, nic neškodí,

neb tvé obyčeje všady znají

a tebe rádi při sobě mají

znamenití lidé a bohatí.

Na chudé a nuzné nebudeš tbáti,

neb my jich sami neradi máme,

ani také na ně co velmi tbáme

na svém dvoře, neb kdež vlásti chceme,

všady je ven z země ženeme.

A s tvú radú hnáti je chcem,

takto jednaj, ať jich vždy zbudem!“

Svoboda

Svoboda otpověděv velmi krátce:

„A totoť pravím na počátce:

Jáť jich tuto mnoho velmi vidím

a za mnohé se z srdce stydím.

A nevzal bych jmění všelikého,

bych jich nesehnal se dvora tvého!

Nynie chci krátce mluviti,

zač mě žádáš, chci to učiniti,

a jest mé to přirození

s velikých pánuov vládaní.

A já, by mi poručeno nebylo,

kdež mám vlásti, tu mi jest milo,

než povohlédna se na dvoře

ve všech koutech, i po tvé komoře,

chciť pověděti zdání své.

A proto ty učiníš vedlé vuole tvé,

neb jest snadné rozkazovánie,

kdež v ničemž nedostatku nenie.

A já kdežkolivěk pohledím,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 10 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).