[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

<<<<<59r59v60r60v61r61v62r62v63r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

hřiechem mnnozí zemřeli sú, mnoho viece milosti boží a dary v milosti jednoho člověka Ježíše Krista na mnohé rozmnožena jest. R5,16 A ne jako skrze jednoho hřiech, takež i dar. Neb súd zajisté jednoho ku potupení, ale milost ze mnohých hřiechuov ospravedlenie. R5,17 Neb poněvaž jednoho hřiechem smrt kralovala, skrze jednoho člověka mnoho viece hojnost milosti a obdarovánie i spravedlnosti přijmúce, v životě kralovati budem skrze jednoho Ježíše Krista. R5,18 Protož jako skrze jednoho člověka hřiech na všecky lidi k otsúzení, tak i skrze jednoho spravedlivost života. R5,19 Neb jakožto skrze neposlušenstvie jednoho člověka hřiešní ustaveni sú mnozí, tak i skrze jednoho poslušenstvie spravedliví ustaveni budú mnozí. R5,20 Ale zákon jest podevšel, aby rozmnnožen byl hřiech. A kdež jest rozmnožen hřiech, nad to rozmnožena jest milost, R5,21 aby jakož jest kraloval hřiech v smrti, tak i milost kralovala skrze spravedlnost v život věčný skrze Ježíše Krista, pána našeho.

Šestá

R6,1 Což tehdy dieme? Zuostanem v hřiechu, aby milost se rozmnožila? R6,2 Buoh toho nedaj. Neb kteří sme umřeli hřiechu, kterak ještě živi budem v něm? R6,3 Zdali neviete, že kteříž koli pokřtěni sme v Kristu Ježíši, v smrti jeho pokřtěni sme? R6,4 Neb spolu pohřebeni sme s ním skrze křest v smrt, abychom, jakož jest Kristus vstal z mrtvých skrze slávu otcovu, tak i my v obnovení života chodili. R6,5 Neb jestliže spolu štiepeni učiněni sme podobenství smrti jeho, spolu i vzkřiešeni budem R6,6 toto vědúce, že starý člověk náš spolu ukřižován jest, aby zkaženo bylo tělo hřiecha, abychom viece neslúžili hřiechu. R6,7 Neb ktož umřel jest, spravedliv učiněn jest od hřiecha. R6,8 Neb ač sme zemřeli s Kristem, věříme, že také živi budem s ním, R6,9 toto vědúce, že Kristus, vstav z mrtvých, již neumierá smrt jemu viece nebude panovati. R6,10 Neb že umřel jest hřiechu, umřel jest jednú. Ale že živ jest, živ jest bohu. R6,11 Též i vy domnievajte se mrtvé zajisté býti hřiechu, ale živé bohu v Kristu Ježíši, pánu našem. R6,12 Protož nekraluj hřiech v vašem smrtedlném těle, abyšte poslúchali žádosti jeho, R6,13 ale ani vydávajte úduov vašich oděnie nepravosti hřiechu, ale vydávajte se bohu jakožto z mrtvých živi súce a údy vaše oděnie spravedlnosti bohu. R6,14 Hřiech zajisté vám nebude panovati, neb nejste pod zákonem, ale pod milostí.

R6,15 Což tehdy? Hřešiti budem, že nejsme pod zákonem, ale pod milostí? Bóh toho nedaj. R6,16 Zdali neviete, že komu ste se vydali sluhami k poslušenství, sluhy ste toho, koho ste poslúchali, buďto hřiecha k smrti, buďto poslušenstvie k spravedlnosti? R6,17 Ale dieky činím bohu, že ste byli sluhy hřiecha, ale uposlechli ste z srdce v tu zpósobu učenie, v kteréž ste dáni. R6,18 Ale vysvobozeni súce od hřiecha, sluhy učinili ste spravedlnosti. R6,19 Človětskú viec praviti pro nemoc těla vašeho. Neb jakož ste vydávali údy vaše slúžiti nečistotě a nepravosti k nepravosti, tak nynie vydávajte údy vaše slúžiti spravedlnosti k osvětčení. R6,20 Neb kdy ste byli sluhy hřiecha, prázdni ste byli spravedlnosti. R6,21 Protož který užitek měli ste tehdy v těch věcech, v nichž se nynie stydíte? Neb konec jich smrt jest. R6,22 Ale nynie vysvobozeni súce od hřiecha a sluhy učiněny bohu máte užitek váš v osvětčení, ale konec život

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).