[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

<<<<<57r57v58r58v59r59v60r60v61r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Krista, pána našeho, R1,5 skrze kteréhož přijali sme milost a apoštolstvie ku poslušenství viery ve všech národiech pro jméno jeho, R1,6 v nichž ste i vy povoláni v Jezukristovi R1,7 všem, kteříž sú v Římě milým božím, povolaným svatým. Milost vám a pokoj od boha, otce našeho, a od pána Jezukrista. R1,8 Najprvé zajisté dieky činím bohu mému skrze Jezukrista za vás za všecky, že viera vaše zvěstuje se po všem světě. R1,9 Neb svědek mi jest buoh, jemuž slúžím v duchu mém ve čtení syna jeho, R1,10 že bez přestánie památku o vás činím namodlitbách mých, prose, abych aspoň prospěšnú cestu měl u vuoli božie přijíti k vám. R1,11 Neb žádám viděti vás, abych něco udělil vám milosti duchovnie ku potvrzení vás, R1,12 to jest spolu se těšiti mezi vámi skrze tu vieru, kteráž vespolek jest, vaši i mú. R1,13 Neb nechci, byšte nevěděli, bratřie, že sem často umienil přijíti k vám, a zabráněno mi jest až do sie chvíle, abych někdy užitek měl u vás jako i v jiných národech. R1,14 Řekóm i jiným neznámým jazykóm múdrým i nemúdrým dlužníkem sem, R1,15 tak že což na mně hotovo, jest u vás, kteříž ste v Římě, čtenie zvěstovati, R1,16 neb nestydím se čtením. A moc zajisté božie jest k spasení každému věříciemu, Židu najprvé i Řeku, R1,17 neb spravedlivost božie v něm se zvěstuje z viery v vieru, jakož psáno jest: Ale spravedlivý z viery živ jest.

R1,18 Neb zevuje se hněv boží s nebe na všelikú nemilostivost a nespravedlivost těch, kteříž pravdu boží v nespravedlivost zadržují. R1,19 Neb což jest v známosti božie, zevno jest v nich, neb jim buoh zevil. R1,20 Nevídané věci zajisté jeho od stvořenie světa skrze ty věci, kteréž učiněny sú, srozoměle se spatřují, věčná také jeho moc i božstvie, tak aby byli bez výmluvy. R1,21 Neb když sú poznali boha, nectili sú jako boha ani diekuov činili, ale zmařili sú v myšleních svých, a zatmilo se nemúdré srdce jich. R1,22 Neb praviece se být múdrými, blázny učiněni sú R1,23 a proměnili slávu neporušitedlného boha v podobenstvie obraza porušitedlného člověka a ptačstva a čtvernohých hovad i haduov. R1,24 Protož dal je buoh v žádost srdce jich v nečistotu, aby nešlechetnostmi zškvrnili těla svá sami v sobě, R1,25 kteříž proměnili sú pravdu boží v lež a ctili sú a slúžili stvořeni radějí než stvořiteli, jenž jest požehnaný na věky, amen.

R1,26 Protož poddal je buoh v žádost ohavnosti, neb ženy jich proměnily sú přirozený běh v ten, kterýž jest proti přirození. R1,27 A též i mužie, proměnivše přirozený běh ženský, zapálili sú se v žádostech svých, vespolek mužie s mužmi mrzkost činiece a odplatu, kteráž k jich bludu příslušala, sami v sobě berúce. R1,28 Jakož sú nezkusili boha mieti v známosti, dal jest je buoh v zavržený smysl, aby činili ty věci, kteréž neslušejí, R1,29 naplněné všie nepravosti, zlosti, smilstva, lakomstvie, nešlechetnosti, plné závisti, vraždy, sváruov, lsti, zlobivosti, soky, R1,30 utrhače, bohu nemilé, hánce pyšné, pozdvižené, R1,31 nalézače zlých věcí, rodičóm neposlušné, nezřiezené, bez dobré žádosti, smlúvy nezdržlivé, nemilosrdné. R1,32 Kterýž když sú spravedlivost boží poznali, nesrozoměli sú, že ktož takové věci činie, hodni sú smrti, a netoliko ti, ktož je činie, ale také, ktož povolují činícím.

Počíná se kapitola druhá

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).