[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

<<<<<26r26v27r27v28r28v29r29v30r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

kteráž od jiných byla sú počata. Jimžto proto po křtu syna božieho, od dokonalosti pokolenie na Kristu naplněného i opáčenie od počátka narozenie lidského, moc dopuštěna jest, aby ptajícím ukázal, v němžto pochycující bieše, skrze Natana, syna Davidova, vstúpenie navracujícieho u boha pokolenie dopustiv, nerozdielného boha zvěstujícieho boha v lidech, Krista svého, aby dokonalého skutku člověka vše kázal skrze syna vrátiti, kterýžto skrze otce Davida jdúcím cestu dáváše v Kristu. Kterémužto Lukášovi ne bez zaslíbenie také popsánie apoštolských skutkuov moc v úřadě dána jest, aby buoha v bohu plného oznámenie a syna zatracenie zahubeného modlitbú od apoštoluov vzdanú, hlasem božského zvolenie počet byl naplněn, a tak aby Pavel dal skutkóm apoštolským skonánie, jehož dávno proti ostnu zpěčujícieho se bieše pán vyvolil. A kakž koli užitečné by bylo čtitelóm i ptajícím boha všecky ty věci rozdielné vypraviti, však věda, že potřebie jest, aby dělný oráč najprvé z svého ovoce jedl, vyvinuli sme se z uobce všetečnosti, abychom netoliko žádajícím boha ukázati viděni byli, jako ošklivým proraditi.

Druhá předmluva ve čtenie svatého Lukáše

Že zajisté mnozí usilovali sú zřiediti vypravovánie těch věcí, kteréž v nás doplněny sú, jakož sú dali nám ti, jenž od počátku sú viděli a byli služebníci řeči, zdálo se jest i mně došlému od počátka, všecky věci pilně tobě psáti, najlepší Teofile, aby poznal těch slov, o kterýchž si naučen, pravdu.

Kapitola prvá

L1,5 Byl jest ve dnech Erodesa krále židovského kněz jeden jménem Zachariáš z střiedy Abiášovy a žena jeho ze dcer Aronových a jméno jejie Alžběta. L1,6 I biesta oba spravedliva před bohem, chodiece ve všech přikázaní a v spravedlnostech páně bez žaloby. L1,7 A nebieše jima syn, protože by byla Alžběta bezdětkyně, a oba biešta sešlá ve dnech svých. L1,8 I stalo se jest, když kněžstvie požíváše Zachariáš v řadu třiedy své před bohem, L1,9 vedlé obyčeje kněžstvie losem všel jest, aby zápal kladl, všed do chrámu páně. L1,10 A všecko množstvie lidu bieše vně modle se v hodinu zápalu. L1,11 I ukáza se jemu anjel páně, stoje na pravici oltáře zápalu. L1,12 A Zachariáš zamútil se jest vida, a bázen připadla na něho. L1,13 I vece k němu anděl: „Neboj se, Zachariáši, neb uslyšána jest prosba tvá a Alžběta, žena tvá, porodí tobě syna, a nazoveš jméno jeho Jan, L1,14 i bude tobě radost a veselé. A mnozí na jeho narozenie budú se radovati, L1,15 neb bude veliký před pánem, vína a vopíjeného nápoje nebude píti, a ducha svatého bude naplněn ještě z břicha matky své L1,16 a mnohé synuov israhelských obrátí ku pánu bohu jich. L1,17 A on předejde před ním v duchu a v moci Eliášově, aby obrátil srdce otcuov k synóm a nevěřície opatrnosti spravedlivých připraviti pánu lid dokonalý.“ L1,18 I řekl jest Zachariáš andělu: „Odkud to zviem, neb já starý a žena má sešlá jest ve dnech svých.“ L1,19 A odpověděv anděl, řekl jemu: „Já jsem Gabriel, jenž přistojím před bohem, a poslán sem, abych mluvil k tobě a tyto věci tobě zvěstoval. L1,20 A aj, budeš mlče a nebudeš moci mluviti až do dne, v němž se ty věci stanú, proto žes nevěřil slovóm mým, kteráž se naplňé v čas svój.“ L1,21 I bieše lid očekávaje

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).