Pseudo-Bernard z Clairvaux: Řeč svatého Bernarda, kterýžto psal Rejmundovi rytieři o řádném spravování hospodářstvie takto

Okresní muzeum Klatovy (Klatovy, Česko), sign. RK 62974, 164v–167r. Editor Řezníčková, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu č. LM2015081 „Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS).

<<<10<165r165v166r166v167r>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[167r]číslo strany rukopisumezi urozenými lidmi. A tak doňudž[aa]doňudž] donuzd bratřie v jednotě a v svornosti přebývají, poctivějie mohú svój[ab]svój] ſwu[9]opraveno podle shodného znění ostatních rukopisů téže památky řád vésti než každý sám. A jsú li pak robotní lidé, ti učiňte, jakož chtie. A jsú li pak kupci, těch lepšé rozdělenie než spolu bytie. A to proto, aby jednoho nesčestím jiní netrpěli a neztratili. A mátě jich žádá li se opět vdáti, nemúdře činí, ale radějši aby na hřiechy své plakala. Pakli jsúc stará, pojme[ac]pojme] pogmie mladého, kterýžto ne ji, ale statek její pojal jest, a potom spolu budú plačtivý chléb jiesti a nikdy veselé, než vždy žehránie s obú stranú budú mieti.

O nesčestí a sčestí

Die snad někto, když sčestie nebude, co mi platna pilnost a rozum hospodářstvie? Slyš, nemúdré sem vídal, ani opúštějí pilnost a řád hospodářstvie a potom se nesčestím vymlúvají, když nedbáním v škodu upadnú. A protož budeš li naučenie a pilnost hospodářstvie zachovávati, řiedko na sčestí budeš žalovati. Řiedko pilnost z nesčestím spojíš a ještě [b]označení sloupcetiež[ad]tiež] tez nepilnost a nedbánie ot nesčestie rozdělíš. Neb čeká léní, aby mu buoh dal, a sám nechce dělati a buoh přikázal, aby každý bděl a pilen byl vedlé řádu svého, svých věcí. Protož ty pilen buď a lehkost utracenie s těžkostí dobývanie važ a měř.[10]Zde končí překlad Listu o řádném hospodářství Pseudo-Bernarda z Clairvaux a začínají bez upozornění dodatky zapsané týmž písařem a ve stejné grafické úpravě jako předcházející text

O dědině

Pomni, máš li dědinu, móž liť býti, učiň z toho lúku, pakliť móž býti, učiň chmelnici, a nadto raději štěpnici. Ale rybník muož liť býti, měj nade všecko raději jiné.[11]sic!

Co máš činiti za času

Itemcizojazyčný text pomni, aby všecky věci činil za času, neb ktož čemu čas mine, těžko jej kto postihne[ae]postihne] poſtiehne, ktož pro lenost čas zmešká, těžko jeho zase dočeká. Den za dnem oddálé, v tomť jeho pilní lidé nechválé.

Komu co dieš

Již jiné věci vieš, také pomni na to, komu co dieš, to pilně zdržeti, chceš li slovo poctivé o sobě jmieti.

Skonány sú kniežky o hospodářstvie léta božieho tisícieho čtyřistého šestdesátého pátého v den svatého Valentina, mučedlníka božieho.

X
aadoňudž] donuzd
absvój] ſwu
acpojme] pogmie
adtiež] tez
aepostihne] poſtiehne
9opraveno podle shodného znění ostatních rukopisů téže památky
10Zde končí překlad Listu o řádném hospodářství Pseudo-Bernarda z Clairvaux a začínají bez upozornění dodatky zapsané týmž písařem a ve stejné grafické úpravě jako předcházející text
11sic!
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).