Pseudo-Bernard z Clairvaux: Řeč svatého Bernarda, kterýžto psal Rejmundovi rytieři o řádném spravování hospodářstvie takto

Okresní muzeum Klatovy (Klatovy, Česko), sign. RK 62974, 164v–167r. Editor Řezníčková, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu č. LM2015081 „Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS).

<<<10<165r165v166r166v167r>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

mezi urozenými lidmi. A tak doňudž bratřie v jednotě a v svornosti přebývají, poctivějie mohú svój řád vésti než každý sám. A jsú li pak robotní lidé, ti učiňte, jakož chtie. A jsú li pak kupci, těch lepšé rozdělenie než spolu bytie. A to proto, aby jednoho nesčestím jiní netrpěli a neztratili. A mátě jich žádá li se opět vdáti, nemúdře činí, ale radějši aby na hřiechy své plakala. Pakli jsúc stará, pojme mladého, kterýžto ne ji, ale statek její pojal jest, a potom spolu budú plačtivý chléb jiesti a nikdy veselé, než vždy žehránie s obú stranú budú mieti.

O nesčestí a sčestí

Die snad někto, když sčestie nebude, co mi platna pilnost a rozum hospodářstvie? Slyš, nemúdré sem vídal, ani opúštějí pilnost a řád hospodářstvie a potom se nesčestím vymlúvají, když nedbáním v škodu upadnú. A protož budeš li naučenie a pilnost hospodářstvie zachovávati, řiedko na sčestí budeš žalovati. Řiedko pilnost z nesčestím spojíš a ještě tiež nepilnost a nedbánie ot nesčestie rozdělíš. Neb čeká léní, aby mu buoh dal, a sám nechce dělati a buoh přikázal, aby každý bděl a pilen byl vedlé řádu svého, svých věcí. Protož ty pilen buď a lehkost utracenie s těžkostí dobývanie važ a měř.

O dědině

Pomni, máš li dědinu, móž liť býti, učiň z toho lúku, pakliť móž býti, učiň chmelnici, a nadto raději štěpnici. Ale rybník muož liť býti, měj nade všecko raději jiné.

Co máš činiti za času

Itemcizojazyčný text pomni, aby všecky věci činil za času, neb ktož čemu čas mine, těžko jej kto postihne, ktož pro lenost čas zmešká, těžko jeho zase dočeká. Den za dnem oddálé, v tomť jeho pilní lidé nechválé.

Komu co dieš

Již jiné věci vieš, také pomni na to, komu co dieš, to pilně zdržeti, chceš li slovo poctivé o sobě jmieti.

Skonány sú kniežky o hospodářstvie léta božieho tisícieho čtyřistého šestdesátého pátého v den svatého Valentina, mučedlníka božieho.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).