Pseudo-Bernard z Clairvaux: Řeč svatého Bernarda, kterýžto psal Rejmundovi rytieři o řádném spravování hospodářstvie takto

Okresní muzeum Klatovy (Klatovy, Česko), sign. RK 62974, 164v–167r. Editor Řezníčková, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu č. LM2015081 „Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS).

<<<10<164v165r165v166r166v167r>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[165r]číslo strany rukopisuo jiedlu a o pitie dobytku tvého, nebť zajisté lačnie i žiezní a neumie sobě kázati dáti.

Svadby neb hody

Svadby neb hody nákladné škodu beze cti činie. Náklad na rytieřstvie rozumný a poctivý[g]poctivý] pocztiwe jest. Náklad přátelóm hodný[h]hodný] hodne a rozumný[i]rozumný] rozumne jest. Ale náklad mrhačóm ku pomoci ztracený jest a daremný. Čeled svú dělnú hrubým[j]hrubým] hrabym a nerozkošným pokrmem[k]pokrmem] pokrm krm a v svátečné dni hojnějie[l]hojnějie] hoyniegieg, ale vždy[1]slovo zapsáno dvakrát „wzdy wzdy“ nerozkošně čeled krm, neb který se člověk roztrhne a lakotný[m]lakotný] lakoty učiní, těžce jinak leč smrtí obyčeje promění.

O lakotě mrzčí[n]mrzčí] mrczy[2]pravděpodobná interpretace tvaru adjektiva „mrzký“ znamenaj

Lakota mrzká věc jest a netbacieho a lénieho člověka zahynutie jest, ale střiezlivost a skrovnost pilného a snažného člověka utěšenie jest. Kaž své lakotě, ať se súdí s měšcem svým a hleď, čí chceš řečník býti. A jestliže súdcí mezi lakotú a měšcem budeš často, ale však ne vždy súd měšci vydaj. Neb lakota jedno svú žádostí pravdy své dóvodí, a tak svědky nejistými a nepřísežnými, ale měšec, ten světlejé[o]světlejé] ſwietlee[3]pravděpodobná interpretace tvaru adverbia „světlý“, rukopisy téže památky shodně uvádějí pozitivní tvar "světle" svú pravdu okazuje, ano již truhla a pinvice prázdna aneb v skóře prázdna bude. Protož tak jésti a píti, aby dlúho měl co jiesti a píti. Tehda také zle súdíš proti lakotě, když přielišná skúpost a lakomstvie zavazuje měšec, neb nikdy skúpost a lakomstvie právě nerozsúdí mezi lakotú a měšcem. Co jest skúpost a lakomstvie? Svuoj vražedlník. A co viec? Báti se vždy chudoby a v chudobě býti. Právě živ jest lakomec a skupec, jiným chovaje zbožie, a sám ho neutracuje. Avšak lépe jest své zbožie jiným zuostaviti než samému marně utratiti. Lakomec a skupec nic pravého neučiní, jediné že umře.

O drahotě dobrá věc

Zbývá liť co obilé, nežádaj proto drahoty. Neb žádaje drahoty, žádáš chudých býti vražedlníkem. Prodaj obilé, když dobře platí, ne když tehdy pro drahotu kupovati nemohú. Súsedóm rovnějie daj i také přátelóm svým. Proč? neb ne vždy mečem a mocí, ale dobrotú a služebností často nepřietel

X
gpoctivý] pocztiwe
hhodný] hodne
irozumný] rozumne
jhrubým] hrabym
kpokrmem] pokrm
lhojnějie] hoyniegieg
mlakotný] lakoty
nmrzčí] mrczy
osvětlejé] ſwietlee
1slovo zapsáno dvakrát „wzdy wzdy“
2pravděpodobná interpretace tvaru adjektiva „mrzký“
3pravděpodobná interpretace tvaru adverbia „světlý“, rukopisy téže památky shodně uvádějí pozitivní tvar "světle"
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).