[Bible Bočkova, Markovo evangelium]

Moravský zemský archiv (Brno, Česko), sign. fond G 10 Sbírka rukopisů Zemského archivu, inv. č. 123/2, 239r–249v. Editoři Batka, Ondřej, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

i od Idumee, i z Zajordánie, i kteří podlé Tyru a Sidona, množstvie veliké, slyšiece ty věci, které činil, přijidechu k němu. Mc3,9 I vece Ježíš učedlníkóm svým, aby lodíčka jemu poslúžila pro zástup, aby ho netiskli, Mc3,10 neb mnohé uzdravováše, tak že se naň valéchu, aby se ho dotkli, a kolikož koli jich mějiechu bolesti. Mc3,11 A duchy nečisté, a když ho vidiechu, padáchu před ním a voláchu řkúce: Mc3,12 „Ty si syn boží!“ A on násilně hrozieše jim, aby ho nezjevovali.

Mc3,13 A vstúpiv na huoru, přivola k sobě, kteréž on chtěl, a přijidechu k němu. Mc3,14 I káza, aby jich bylo dvanádcte s ním, aby je poslal kázat. Mc3,15 I da jim moc uzdravovati nemoci a vymietati diábly. Mc3,16 I vzdě Šimonovi jméno Petr Mc3,17 a Jakuba Zebedeova a Jana, bratra Jakubova, i vzdě jim jména Boanerges, to jest Syny hromová, Mc3,18 a Ondřeje a Filipa a Bartolomějě a Matúše a Tomáše a Jakuba Alfeova a Tadea a Šimona Kananejského Mc3,19 a Jidáše Škariotského, jenž jest zradil ho.

Mc3,20 I přijdú do domu, a sjide se opět zástup, tak že nemožiechu ani chleba pojésti. Mc3,21 A když uslyšechu učedlníci jeho, vyjidechu, aby ho drželi, neb řekli sú, že [sě]text doplněný editorem jest v bláznovstvo obrátil. Mc3,22 A mistři, ješto biechu od Jeruzaléma stúpili, praviechu, že Belzezuba má a že v kniežeti diábelském vymietá diábly.

Mc3,23 A povolav jich, v podobenstvích mluvieše jim: „Kterak muož satan satana vymietati? Mc3,24 A pakli králevstvie v sobě rozdělí se, nemóž státi králevstvie to. Mc3,25 A pakli dóm sám v sobě rozdělí se, [nebude moci ten duom státi]text doplněný editorem[55]nebude moci ten duom státi] non potest domus illa stare lat.. Mc3,26 [A pakli satan povstane proti samému sobě, rozdvojil sě jest a]text doplněný editorem[56]A pakli satan povstane proti samému sobě, rozdvojil sě jest a] Et si Satanas consurrexerit in semetipsum, dispertitus est, et lat. nebude moci státi, ale konec má. Mc3,27 Nižádný nemóž orudie silného, vejda v duom, sebrati, jediné prvé silného svieže li, a tehdy duom jeho zbéře. Mc3,28 Věrně pravi vám, že všichni hřiechové budú odpuštěni synóm lidským, i rúhanie, jenž by se rúhali. Mc3,29 Ale ktož se bude porúhati proti duchu svatému, nemá odpuštěnie na věky, ale vinen bude věčným zahynutím.“ Mc3,30 Neb sú řekli: „Ducha nečistého má.“

Mc3,31 I přijidechu mátě jeho a bratřie, a vně stojiece, poslachu k němu volajíce ho. Mc3,32 A sedieše při něm zástup i řkú jemu: „Aj, mátě tvá a bratřie tvoji vně hledají tebe.“ Mc3,33 A odpověděv jim, vece: „Která jest mátě má a bratřie moji?“ Mc3,34 A obezřev ty, kteříž okolo něho sediechu, vece: „Aj, mátě má a bratřie moji! Mc3,35 Neb ktož učiní vóli boží, ten bratr mój i sestra má i mátě má jest.“

Kapitola IIII.

Mc4,1 A opět Ježíš poče učiti u moře. I sebra se k němu zástup mnohý, tak že na lodí vstúpiv, sedieše na moři a všeliký zástup podlé moře na zemi bieše. Mc4,2 I učieše je u příslovích mnohé věci a pravieše jim v učení svém: Mc4,3 „Slyšte, aj, vyšel jest rosěvač k rosievaní. Mc4,4 A když rosievá, jiné padne vedlé cesty, i přijidechu ptáci nebeští i zzobachu je. Mc4,5 A jiné pade na skalé, kdežto nemějieše země mnoho, a ihned vzešlo jest, neb nemějieše hlubokosti země. Mc4,6 A když vzešlo jest slunce, uvadlo jest, a protože nemějieše kořene, uschlo jest. Mc4,7 A jiné pade v trnie, i zdvihlo se trnie i udusilo je a užitku jest nedalo. Mc4,8 A jiné pade v zemi dobrú, i dáváše užitek [vzcházějící i rostúcí, a přinese jedno třidcátý a jedno]text doplněný editorem[61]vzcházějící i rostúcí, a přinese jedno třidcátý a jedno] ascendentem et crescentem, et afferebat unum triginta, unum lat. šedesát a jedno sto.“ Mc4,9 I pravieše: „Kto má uši k slyšení, slyš.“ Mc4,10 A když bieše samotný, tázáchu ho ti, kteří biechu s ním dvanádcte, aby jim podobenstvie vyložil. Mc4,11 I pravieše jim: „Vám dáno jest věděti

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).