[Povídka o Tobiášovi, rukopis TobKlem]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 10, 139v‒155r. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

[139v]číslo strany rukopisu

Počíná sě život svatého Dobiáše

[140r]číslo strany rukopisu

Za[1]iniciála Z jen slabě předepsána dávných časóv Starého zákona byl jeden sluha a přietel boží, milosrdenstvie plný, jménem Tobiáš, z pokolenie a z města Neptalim, jenžto město leží nad galilejskú vlastí, nad těmi bydly[2]bydly: bidly Nazon, [v]text doplněný editorem stránce[3]stránce: ſtrancze cesty, ješto odtad jde na západ slunce, nalevo maje město jménem[a]jménem] g/nem[4]na předělu řádků Efet[5]Efet: Ephet. A když ten muž boží Tobeš[6]Tobeš: Thobeſs byl jat těch časuov za krále asyrského, jenž král slul Salmanazar, tu jsa u vězení, proto cesty spravedlnosti nenechal. A což mieti mohl, svých bratří[7]následuje písařem přeškrtaný text jatých pomáháše. A jakžkoli z toho národu Neptalim najmladší bieše, však se nic dětinných mladých věcí nedržieše. Ale když všickni pojidechu k telcóm zlatým, k těm modlám, ješto byl král izdrahelský[8]izdrahelský: yzdrahelſky Jeroboam učinil, tehda Tobeš všech jiných se vyvina, do Jeruzaléma do chrámu [pójdieše]text doplněný editorem a tu se modléše hospodinu, bohu svému. A z prvnie úrody statku svého a desátky své věrné bohu ofěrováše, takže třetího léta rozličným chudým hostem i svým desátek rozdáváše. Tyto i jiné věci k těm podobné podlé ustavenie nebeského, ještě détetem[9]détetem: detetem jsa, zachováváše. A potom když k mužským letóm přišel, [140v]číslo strany rukopisupojal sobě hospodyni z svého pokolenie, jížto jméno bieše Anna. I s ní syna, jemužto své jméno rozdělil Tobiáš, jehožto z jeho dětinstva báti se boha učil a střieci se všelikého hřiecha. A když v svém vězení s svú paní a svým synem mladým přišel bieše do města, ješto slóve Ninive, se vším svým pokolením, všickni, všickni jediechu zapověděné krmě pohanské, jediné on sám vystřiehl svú duši od toho a nikda se nepoškvrnil v krmiech jich. A protože jest pamatoval hospodina ze všeho srdce, dal mu jest hospodin milost u toho krále Salmanazara tak, že jemu dal král moc, aby šel pryč, kam by chtěl, maje na tom dobrovolenstvie, aby, což by chtěl, učinil. Tehda, bera se odtad, jdieše skrze všecky, ješto [u]text doplněný editorem vězení biechu, v dobrém jich potvrzováše a k pokoře jich ponucuje. A když příde do toho města, […]text doplněný editorem ješto jemu ctí byl král dal, a s ním bieše lidu mnoho z národu jeho, vida jednoho jménem Gabelumcizojazyčný text[10]Gabelum: Gabellum z svého pokolenie, an chudák, dal jemu to střiebro dřéve řečené pod zapsáním té smlúvy, aby mu, když by měl, zaplatil. Potom po mnohých

X
2bydly: bidly
3stránce: ſtrancze
ajménem] g/nem
5Efet: Ephet
6Tobeš: Thobeſs
8izdrahelský: yzdrahelſky
9détetem: detetem
10Gabelum: Gabellum
1iniciála Z jen slabě předepsána
4na předělu řádků
7následuje písařem přeškrtaný text
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).