Kabátník, Martin: Cesta z Čech do Jeruzaléma a Ejipta Martina Kabátníka z Litomyšle

Litomyšl: Alexandr Oujezdecký (Plzeňský), 1542. Královská knihovna (Kungliga biblioteket) (Stockholm, Švédsko), sign. Teol. Reform. Luther 173 Dd, A1r–N4v. Editor Vajdlová, Miloslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[A1r]číslo strany rukopisu

Cesta z Čech do Jeruzaléma a Ejipta Martina Kabátníka z Lítomyšle a na té cestě sepsání rozličných zemí, krajin, měst a zpuosobuov jich i také obyčejuov lidí, opět znovu vytištěná léta Páně M CCCCC XXXXII

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek

[A1v]číslo strany rukopisu

Předmluva Adama bakałáře, měštěnina a tehdáž písaře města Lítomyšle

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek I kterak jsem se tomu obrániti nemohł, abych neměł o tomto Martinovi Kabátnikovi oznámiti, kto jest był a proč jest do Jeruzaléma chodił, žádán sa od impresora i od mnohých dobrých lidí i sám to za věc słušnou usuzuje, poněvádž o tom již nemnohým vědomo jest.

Tento zajisté Martin Kabátník był jest měštěnin města Lítomyšle za panovánie urozeného pana[a]pana] pana pana[1]lze interpretovat též jako „urozeného pána pana“ Bohuše Kostky z Postupic, tehdáž mincmejstra královstvie českého słavné paměti. Čłověk v školním umění neučený, však jináče v opatrnosti dosti uměłý, jakož tato kniežka o něm svědectvie dává. Lejk žádného jazyku neuměje krom svého při[A2r]číslo strany rukopisurozeného českého, jehožto přátelé a známí ještě až do dnešnieho dne u nás živi sou, kterýžto był přibrał se do Litomyšle z Prahy z příčiny té, že jest svědomie svého při náboženství kněžském upokojiti nemohł i hledał, zda by toho dojíti mohł při bratřiech (kteříž na ten čas najlepšie svobodu měli pod týmž svrchu řečeným[b]řečeným] řeceným pánem Jeho Miłostí, s nimiž týž pán jako jedno srdce był i jich ochraňovał, aby se jim nátiskuov a bezpráví nedáło, neb pan otec jeho był bratrem a paní matka sestrou) i došeł toho, totiž již řečený Martin, že jest také bratrem był.

Když pak tu v Litomyšli bratřie staršie častá na ten čas społu rozmłouvánie mievali s mnohými znamenitými lidmi, jako zvłášť s Jeho Miłostí pánem svrchu řečeným, při čemž také i tento Martin Kabátník bývał, vždy se na to ptajíce, był li by jaký lid ještě kde na světě, ješto by se chovał podlé způsobu a řádu prvnie cierkve svaté tak, jakž písma svatá o tom vypravují, žádajíce vždy s ta[A2v]číslo strany rukopisukovými

X
apana] pana pana
břečeným] řeceným
1lze interpretovat též jako „urozeného pána pana“
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).