Minyde, Matěj: Stínání havířů u Poděbrad...

Polabské muzeum (Poděbrady, Česko), sign. H 19.177, 15 f. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[1r]číslo strany rukopisu[1]Písař A

Stínání havířů u Poděbrad a základ kostela Panny Marie za mostem. Vlastenský památní příběh od roku 1496.

V Poděbradech dne 25. února 1833.

[1v]číslo strany rukopisu[2]prázdná pagina

[2r]číslo strany rukopisu[3]Písař B

Ponavržení.

Příběch tento píši pro milovníky starobytností. Bych ale mohl dosáhnouti ouplného cíle, tedy potřeby jest položiti historický základ tak, sice by čtoucí v žádné nepozůstal pochybnosti a skrze nevyvedenost zástojův nemusel se potomě „proč“, „kdy“ a „jak“ tázati. Na skutečné pravdě ať žádný nepochybuje, neboť jsem jej nejen z hodnověrných spisovatelův, ale i čeho se v starých knihách, jak ouředlních, tak také městských nalézti a vyhledati dalo, v jedno snesl, sám osobně dvakráte v Hoře Kutný i Malíně, ano i také postavu malínského hlídače, roku 1412 při hráchu dítky havířské honícého, vyobrazenou očitě viděl a od tamního pana Devoty, faráře a drahocenného Čecha, velmi mnoho se dozvěděl. Vzláště pak pan Dačický z Heslova, který času toho živ byl, všecky ty téměř osoby jakožto spoluouředlník města Hory Kutné osobně znal, viděl a pro paměť zaznamenal, mně v tom nejvíce posloužil, když spisy jeho skrze slavné muzeum praské do[a]do] od rukouch mojích přišly. To buď tedy dosti řečeno o příběhu toho skutečné a nepochybné pravdě, za kterouž každému hotov sem jakožto spisova[2v]číslo strany rukopisutel se zodpovídati Kroniky Poděbradské, kteráž u slavného Českého muzeum od roku 1825. zachována jest.

[3r]číslo strany rukopisu

I §. Knížata z Minstrberku a co jest právo hraničné.

Jiřík z Kunštátu[b]Kunštátu] Kustatu, rytíř, pán na Poděbradech a roku 1459. skutečný korunovaný král český, zemřel 1471., zanechav po sobě dvouch synů, totiž Viktorína a Jindřicha, který jemu splodila první jeho manželka Kunegudy ze Šternberka, dcera pana Smila ze Šternbergu, on tehdáž[c]tehdáž] tehaž byl nejvyšší purkrabí praský. On tedy Jiřík z všech okoličností nahlížeje, že oba ti synové jeho žádné po něm na korunu královskou nebudou míti nástupnosti, předešel toho sobě časně u císaře Fridricha, takže od něho byli hrabstvím [v]text doplněný editorem Slezích jménem Minstrberg a názvem knížat obdarováni, od kteréhožto také času se ihned jakožto rytířové ke všem válečným důležitostem potřebovati nechali a sobě jména slavného dobývali.

Po smrti tedy Jiřího 1471. zvolen byl na království české Vladislav, syn krále polského[4]Písař A Mezka[5]tj. Meška, který od strany své matky Alžběty z rodu císaře Karla IV. pocházel (jak v svaté paměti on Karel, tehdáž u Čechův byl a až posaváde jest, každý historik dobře zná). Tedy bez všech dalších odkladů neb průtahů byl od polského biskupa Mikuláše v hlav[3v]číslo strany rukopisuním

X
ado] od
bKunštátu] Kustatu
ctehdáž] tehaž
1Písař A
2prázdná pagina
3Písař B
4Písař A
5tj. Meška
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).