Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<87r87v88r88v89r89v90r90v91r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[89r]číslo strany rukopisua prosil za svého sluhu nemocného. A když řekl Ježíš: Příduť a uzdravím jej!, odpověděl: Nejsemť hoden, by všel pod mú střechu, ale rci jen slovem a budeť zdráv sluha mój! Ano já jsa člověk pod vyšší mocí, avšak řku onomu: Učiň toto!, a onomu: Jdi tamto!, a stane sě. Té viery jeho pochválil Kristus a řekl: Buďž tak, jakž věřil! A od té chvíle byl zdráv nemocný. Troje dobré ukázalo j’ čtenie do toho pána: jedno vieru k svému sluze, ež jest byl pílen jím a jměl jej v svém domu i nemocna. Neb die svatý Pavel: Ktož o svých a najviec o domácích péči obmešká, viery jest zapřel. Druhé dobré pokoru ukázal protiv synu božiemu řka: Nejsem hoden, by všel pod mú střechu. Opatřete sě, ješto směle přistúpáte k velebné svátosti těla božieho, a ovšem často. Ktožť to činí z upřiemé boží milosti, nehyzdímť toho, ale co j’ neupřiemé, v pokrytstvie chtiec slúti dobří viece než býti, chtiec, aby dávali jim tu svátost velebnú často přijímati, tohoť nechváli. Dnes boží vdovú, té též přijímá tělo božie, chce nábožna slúti, ež jie nepojme tak bohatý neb urozený, jakož by chtěla; a jakž libý příde, tak vdovstvie pryč. Tak sě ukáže, co j’ v pokrytstvie bylo, a učiní dobrým, upřiemým pohoršenie. Třetie dobré ukázal silnú a pravú vieru, že j’ mocen všeho Kristus a vše jest poslušno jeho. A tak pochválil spasitel viery jeho.

V túž neděli řeč.

V dnešní epištole svatého Pavla řečeno jest: Přemoz zlé v dobrém. K témuž svatý Augustin ponúká jinými slovy řka: Bratřie, bojijte, aby svítězili; svítězte, aby byli koronováni; a držte sě svaté pokory, abyste v hrdosti nepadli! Tak obecně každého dotýká řeč tato, jako kdy která z svatého [Písma]text doplněný editorem; proto jie nechci minúti, nic o tom neřka. A tomu učí svatý Řehoř, ež, ktož mluvie řeči, aby lidi napomínali, to mají mluviti, ješto by jich dotýkalo.

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).