Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<45v46r46v47r47v48r48v49r49v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

dale[47v]číslo strany rukopisukého aneb těch příčin, by viece pracoval v duchovných činech než v tělesných, ale táhni úmyslem k tomu, aby té jeho tělesné práce duchovný požitek jměli, aby své duchovné činy skrze jeho tělesné činiti tiem lépe mohli. I tomu také rozumějte, ežť ve trojích činech záležie skutci: v myšlení, v řeči a v skutce účinku něterého. Kterýmž z toho kto činí potřebné, nerci, byť prázdnil! Přemietati myslí potřebné leč k tělu, leč k duchu činť jest. A též i o řeči. Ale nepotřebné aneb škodné mysliti neb mluviti nenie dobré. Což jest zlé mluviti, toť bývá zlé i mysliti. A ež svatý Pavel die o řeči: Řeč vaše vzdy v milosti múdrostí buď ozdobena; i o myšlení tomu rozumějte! Neb Duch svatý vzdvihá sě pryč od myšlení, ješto jsú bez rozumu. V zřejmých pak skutciech dobrých abychom spravedlost zachovali, máme je činiti snažně s dobrú myslí, jakož učí tomu svatý Pavel řka: Cožkoli činíte, z mysli čiňte! A také ež vše má s múdrostí činěno býti, Písmo svědčí, když die: Ižádného Bóh nemiluje, jen ač múdrost s ním bude. A když ku potřebě jieme nebo pieme, spíme neb pracijem neb cožkolivěk činíme ku potřebě a pořádně, neprázdníme; ale což činíme nepotřebného, toť jest prázdnost. Protož vzdy něco potřebného slušie činiti, jakož die Písmo: Cožkoli móž tvá ruka, čiň ústavně; neb sě blížíš na onen svět, kdež nebudeš múdrosti moci užívati, ani činiti viece skutkóv. Protož ke všem svým činóm, k řečem i k myšlení bedlivi buďme, abychom v těch činech byli spravedlivi; neb spravedlní budú na věky živi.

Páté skrze to budem také spravedlni, když budem božie držeti přikázanie. I die svatý Jeronym k tomu v svém listu k Demetriadě: Všichni jsme dlužni vésti život spravedlivý, každý má držeti božie přikázanie, i co j’ přikázal, i to, ješto j’ zapověděl. Kteréžkoli kto potupí, toho j’ potupil, jehož jest to přikázanie.

Šesté almužna také nás činí spravedlny; neb spravedlné jest, ktož má čím, spomoci nedostatečnému a ještě, ač by i sám něco skrovně utrpěti musil, jinému udieleti[ba]udieleti] vdyle v núzi jeho. Tak die Písmo: Ktož škodu přetrpí pro

X
baudieleti] vdyle
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).