Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<39v40r40v41r41v42r42v43r43v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

nepo[41v]číslo strany rukopisudobné, by Bóh, Syn boží, byl v ženském břiše a by svú velebnost k tomu poddal potupení, ež by byl vjednán přirození tělesnému, aby sě urodil v pravé podstati těla člověčieho. Ano to vše nenie potupa jeho, ale moc jeho a veliká chvála, že j’ to ráčil učiniti. Když toto vidomé světlo, na kterúžkoli svietí nečistotu, nebude tiem poprzněno, ani slunečních poprslkóv krása, ješto j’ stvořenie tělesné, miesty nečistými zprzněna bude a zšeřezena: Coť by božská byť všemohúcie u věčné světlosti netělesné mohla býti kterú věcí zšeřezena? Ale brž když jest to světlo božské múdrosti tomu stvoření, ješto j’ k obrazu stvořeno božiemu, přijednáno: stvoření jest dalo učištěnie a poškvrny jest od stvořenie nepřijalo; tak jest božstvie rány člověčstvie našeho uléčilo, jakž jest i jedné škody na své moci netrpělo. A ti kacieři zavrhli jsú zákon daný skrze Mojžieše i proročie řeči, čtenie svatých euvandělist i řeči apoštolské porušili něco, ješto nebylo, přičínějíc a něterého ujímajíc, v ten blud zašedše, ež řkú, by Pán Kristus Jezus pravého těla nebyl přijal a pravého přirozenie člověčieho. A tak dějí vzdy v svém bludu, by netrpěl v pravdě, jen ukázal, jako by trpěl. A tak i viece pravie a učie nepodobného.

Protož ku potvrzení viery pravé potřeben jest dnešní hod tento, aby svědečstvem dětinstvie Pána našeho Jezukrista byla ohrazena křesťanská nebludná viera. A protož i jeden křesťan nemá s takými bludnými lidmi obcovati. Nedaj sě i jeden tiem oklamati, ačť jako z svatosti něterých sě krmí obinují, rúcho mají sprostné, v tváři bledost. Nejsúť to čistí postové, ješto nejdú z dobré upřiemosti. Jižť nenie omluvy tomu, ktož padne; jižt jest pravda ohlášena. Avšak neodmlúvám, by vy kostelnieho nedrželi ustavenie, ale i se mnú proste za také bludné Hospodina; neb donidž jest kto živ v těle tomto, nemá býti rozpač do ižádného opravenie, ale každému máme žádati polepšenie a božie pomoci, ješto povzdvíhá poklúzlé, rozvazuje

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).